ამფორა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ამფორა
მასალა
თიხა
აღმოჩენის ადგილი
ეშერა
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
სოხუმის მუზეუმი N АБМ 78-7
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
იმპორტული შავფიგურიანი, 60 სმ სიმაღლის მთლიანად მოხატული ამფორის ერთ-ერთ (საბრძოლო მომზადების) სცენას, ყურების შუა ნაწილის დონეზე, ზემოდან 17 სმ-ზე, მხედრის თავზე, 6 სმ-ის სიგრძეზე აქვს ბერძნული წარწერა. 6
ზომა
W. ,
ასოთა სიმაღლე
0,2-0,3
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
0,2-0,3 0,2-0,3
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მემორიალური
დათარიღება
VI BC
დათარიღების საფუძველი
lettering

თარგმანი

ნიკონ

კომენტარი

წარწერის ასოებს შორის მანძილი არ აღემატება 1 სმ-ს.

საფიქრებელია, რომ არის მხედრის საკუთარი სახელი (Νικονίδας, Νικόνομος, Νικόνοος; Νίκων, Νικωνίδης, Νικώνυμος) ან νικάω ზმნიდან წარმოებული რაიმე ფორმა (νικάω - ვძლევ).

დათარიღებას მიუთითებს ასოთა (ძირითადად ν-ს) მოხაზულობა, თვით ამფორის არქეოლოგიური და ხელოვნებათმცოდნეობითი თვალსაზრისით შესწავლა.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 78

ფოტო