ნოქალაქევის ბულა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ბულა
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
ნოქალაქევი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ბულაზე გამოყვანილია ბერძნული ასომთავრული წარწერა და მონოგრამები. წარწერა შესრულებულია ბულას ორივე მხარეს, როგორც პირებზე ასევე მონოგრამებში. 3
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
სავედრებელი
დათარიღება
VII-VIII AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

Θεοτόκε βοήθει τῷ δούλῳ σου Σεργίῳ υἱῷ Ν(scil. εβ)αρ(scil. ν)ουκίῳ

დიპლომატიური

ΘΕΟΤΟΚΕΒΟΗΘΕΙΤΩΔΟΥΛΩΣΟΥΣΕΡΓΙΩΥΙΩΝ(scil. ΕΒ)ΑΡ(scil. Ν)ΟΥΚΙΩ

თარგმანი

ღვთისმშობელო, შეეწიე მონასა შენსა სერგიოსს, ნებარნუკიოსის ძეს.

კომენტარი

ნოქალაქევში აღმოჩენილი ბულა თარიღდება პალეოგრაფიული მონაცემებისა და ანალოგიური ბულების წარწერათა მიხედვით.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 133

ფოტო