ნოქალაქევის წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
პრიზმა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ნოქალაქევი
გარემოებები
ნივთი აღმოჩენილია 2002 წლის ისვლისში ნოქალაქევში სამხრეთის ტერასის გათხრისას სხვადასხვა დროის ექსპონატებთან ერთად.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
პრიზმის ფორმის კარგად დამუშავებული ქვის ფრაგმენტზე, რაც ჯვრის მარცხენა მხარეს უნდა წარმოადგენდეს, ამოყვანილია ორსტრიქონიანი ბერძნული წარწერა, რომელიც, როგორც ჩანს, გრძელდებოდა ჯვრის მარცხენა ნაწილზედაც.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ნოქალაქევის ბერძნული წარწერის ფრაგმენტის ასოები (C, Μ, Τ, Ε) - მაღალი და კუთხოვანია.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
შეწირვითი
დათარიღება
III-IV AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

C̣ Αὐρ(ήλιος) ἐτίμ(scil. ησε) .̣.̣.̣ δού<λου>

დიპლომატიური

.ΑΥΡΕΤΙΜ(scil. ΗΣΕ)...ΔΟΥ

თარგმანი

... ავრელიოსმა პატივისცა (მოაგო) მონასა (ღმრთისასა).

კომენტარი

წარწერის მთლიანად აღდგენა არ ხერდხება.

შეიძლება გამოითქვას, ვარაუდი, რომ ავრელიოსმა ვიღაცას მიაგო, შესწირა, პატივისცა და ეს ვირაცა არის δοῦλος τοῦ θεοῦ (მონა ღმრთისა). არც ის არის გამორიცხული, რომ ეს „მონა ღმერთისა“ თვით ავრელიოსია. ΑΥΡ. შემოკლებული ფორმაა რომაული სახელის Aurelius. სახელი მთლიანი ფორმით გვხვდება I საუკუნის ბერძენ ავტორებთან (მემნონი, პლუტარქე, აპიანე, დიონ კასიუსი). სახელი შემოკლებული სახით დადასტურებულია III ს-ის წარწერაში ოლიმპიიდან (M. Guarducci, Epigrafia greca, IV, Roma, 180, fig. 48); მცხეთის ეპიტაფიაში IV ს. (თ. ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 2009, 256-57); მცხეთის სამშენებლო წარწერაში, რაც ასევე IV ს-ისაა (თ. ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 2009, 230).

ნოქალაქევის ბერძნული წარწერის ასოების მსგავსი მოხაზულობების ასოები გვხვდება ძვ.წ. IV-III სს-შიც და შემდეგაც, ახ.წ. VIს-ში. ნოქალაქევის წარწერის დასათარიღებლად სხვა მონაცემებზე მეტად გამოდგება ο (რომბისებური). სხვადასხვა წარწერებში რომბისებური ο-ს გარდა გვხვდება რომბისებური θ-ც. ნოქალაქევის წარწერაში θ საერთოდ არაა, ასეთი რომბისებური ο გვხვდება შემდეგ წარწერებში: III ს. ოლვიის წარწერაში (Надписи Ольвии (1917-65)б Л-дю 1968 №48б 166), IV-III სს. ჩრდილოეთ საბერძნეთში (M. Guarducci Epigrafica greca, IV, 356. fig. 102 (262-63 წწ.), 361, fig. 103 (IV ს-ის დასაწყისი), IV ს-ის მცხეთის მოგვთა უბანზე მოპოვებულ წარწერაში (თ. ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 2009, 230), რომაული ხანის წარწერაში ამისოდან (Studia Pontica, Bruxelles, 1910, ed. J. G. C. Anderson, Fr. Cumont, H. Gregoire, 14), 282-83 წწ-ის წარწერაში ნეოკლავდიოპოლისიდან (Studia Pontica, Bruxelles, 1910, 86, №67) და სხვ. ამგვარი ο გამოყვანილია ფიჭვნარის გრაფიტოზედაც, რაც დათარიღებულია ძვ.წ. IV ს-ით (მ. ნასიძე, ბერძნული გრაფიტო საქართველოში, თბ., 2002, 35 №29. 39, №40).

ნოქალაქევის ბერძნული წარწერის ფრაგმენტის დათარიღება ხდება პალეოგრაფიული ნიშნებისა და სავარაუდო აღდგენილი შინაარსის მიხედვით.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 370

ფოტო