მაცხვარიშის წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფრესკა
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
მაცხვარიში
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
მაცხვარიშის ეკლესიაში, საკურთხეველში XII საუკუნის ფრესკაზე გამოსახულია ქრისტე, აქეთ-იქით მარიამითა და იოანე ნათლისმცემლით. მათ აქვთ შემორჩენილი ბერძნული წარწერა, სხვა ყველა წარწერა ქართულია (თვით ქრისტეს ხელში გადაშლილ სახარებაზედაც).
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ბერძნული წარწერა დაქარაგმებული და ლიგატურების შემცველია. ამ ჩვეულებრივი შინაარსის მქონე წარწერაში ყურადღებას იპყრობს ქარაგმის მოხაზულობა ⌒⌒, რაც IX საუკუნეზე ადრე არ გვხვდება ბერძნულ დამწერლობაში. დათარიღება ხდება პალეოგრაფიული ნიშნების მიხედვით (განსაკუთრებით ქარაგმების მოხაზულობით).
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
XII AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

1
μή(τη)ρ θ(εο)ῦ
2
ὁ ἅ(γιος) Ἰω(άννης) πρ(όδρομ)ος

დიპლომატიური

1
ΜΗΡΘΥ
2
ΟΑΙΩΠΡΟΣ

თარგმანი

დედა ღვთისა

წმიდა იოანე წინამორბედი

კომენტარი

ტაძარში კანკელი ხისაა, ფანერებით, თითქოს რუსული ხელობის და ზედ აქა-იქ აწერია ბერძნულად: Μ~Ρ Θ~Υ μήτηρ θεοῦ - დედა ღვთისა, და ქრისტეს ნიმბში: ὁ ὤν - არსი. ეს უკანასკნელი წარწერები ბევრად უფრო ახალია, ვიდრე ეკლესიის სხვა წარწერები და მათ შორის ბერძნული (ქართული და ბერძნული წარწერები ერთდროული არის). როგორც ქართული წარწერიდან ჩანს, ეკლესია მოხატულია XII საუკუნეში (დიმიტრის მეფობის მე-15 წელს, ე.ი. 1140 წ.) მიქაელ მაღლაკელის მიერ, ხოლო აგებულია უფრო ადრე. ბერძნული წარწერაც XII ს-ისა, კერძოდ 1140 წლისა არის.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 83 თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ისტორიის ძველი ბერძნული წყაროები, 36-37

ფოტო