ფარის ხატი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ხატი
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
ფარი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
მესტიის მუზეუმი № 22
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
გამოსახულების თავთან, მარცხნივ და მარჯვნივ არის სახელის აღნიშვნა ბერძნულად.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
2,5-3
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარწერაში მოცემულია ლიგატურა, ლიგატურის სიგანეა 4 სმ, სიმაღლე - 6 სმ. დათარიღების საფუძველია ასოთა მოხაზულობა, ლიგატურა, სიტყვის შემოკლება. 2,5-3 0,5-1,5
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
XIII-XIV AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

ὁ Ἰω(άνν)ος πρ(όδρομ)ος

დიპლომატიური

ΟΙΩΟΣΠΡΟΣ

თარგმანი

იოანე წინამორბედი

კომენტარი

ხატი წარმოადგენს იოანე ნათლისმცემლის ფერწერით ხატს.

ყურადღებას იპყრობს სახელი Ιωαννος-ის დაწერილობა, ჩვეულებრივ ეს სახელი ბერძნულად იწერება Ἰωάννης - ფორმით (ბერძნულმა Ιωαννος არ იცის).

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 85

ფოტო