იკვის წმ. გიორგის ეკლესიის წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფრესკა
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
იკვის წმ. გიორგის ეკლესია
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
იკვის წმ. გიორგის ეკლესია
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
იკვის წმ. გიორგის XI ს-ის ეკლესიაში შემორჩენილია XII-XIII სს-ის ფრესკები. გუმბათში, ზემო რეგისტრში ამაღლების სცენიდან დაცულია 12 მოციქულის გამოსახულება, ხოლო მის ქვემოთ, ჩრდილოეთისა და სამხრეთის მხარეებში, ორ სარკმელს შორის ჯვარცმის ფრაგმენტები (Н. И. Толмачевская, Фрески древней Грузии, Тифлис, 1931. 11) შეიძლება ერთი არის ჯვარცმა, ხოლო მეორე გარდამოხსნა. ჩრდილოეთის მხარეზე შემორჩენილია ჯვრის ზედა ჰორიზონტალური ნაწილი, რომელზეც არის წარწერა; სამხრეთის მხარეზე ასევე ჯვრის ზედა ნაწილზეც იკითხება წარწერა.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ფრესკაზე წარწერები შესრულებულია ასომთავრული ბერძნულით. ასოთა ამგვარი მოხაზულობა (α, λ, δ - ზემოთ, მარცხნივ დამატებითი შტრიხით; β, ω...) გვხვდება ბიზანტიური ხანის შუა პერიოდისათვის (X-XIII სს.).
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
XII-XIII AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

1
Ἰ(ησοῦς) ὁ βασιλεὺς τ(ῆς) δω(scil. ξης)
2
Ἰ(ησοῦς) ὁ βασιλεὺς τ(ῆς) δω(scil. ξης)

დიპლომატიური

1
ΙΟΒΑΣΙΛΕΥΣΤΔΩ(scil. ΞΗΣ)
2
ΙΟΒΑΣΙΛΕΥΣΤΔΩ(scil. ΞΗΣ)

თარგმანი

იესუ მეუფე დიდებისა

იესუ მეუფე დიდებისა

კომენტარი

ფორმულა: ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης - ჩვეულებრივია. ამ წარწერის თავისებურებაა წინ Ι, რაც სხვა, ანალოგიურ წარწერებში არ გვხვდება.

ფრესკებს ხელოვნებათმცოდნენი ძირითადად XII-XIII სს-ით ათარიღებენ. ცხადია, ფრესკები და მათზე გამოყვანილი წარწერები თანადროულია.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 203-204

ფოტო