გრიგოლ გალატოზთუხუცესის წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
თეთრი კირქვის ფილა
მასალა
კირქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
გალის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
ზომა
H. 25-8,W. 45-45,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ღრმა კვეთით შესრულებული ოთხსტრიქონიანი წარწერის პირველი სტრიქონი მოთავსებულია ჯვრის ვრტიკალური მკლავების ზემოთ, ხოლო მომდევნო ბოლო სამი სტრიქონი – ჯვრის მარჯვენა უბეში, ვერტიკალურ და მარჯვენა ჰორიზონტალურ მკლავებს შორის. 2,5-3 27
ზომა
ასოთა სიმაღლე
2-4-6-11
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ოთხსტრიქონიანი მხედრული წარწერა; განკვეთილობის ნიშანი: ორწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ; მეორე სტრიქონის დასაწყისში ჰორიზონტალურად განლაგებული (...); ქარაგმის ნიშანი: მორკალური, განივი ხაზი; ასოებს გადასმული აქვს მოწითალო ფერის საღებავი; ამოკვეთილი მხედრული 2-4-6-11
დეკორი

ტექსტი

კატეგორია
სავედრებელი
დათარიღება
XI საუკუნე AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ. გრ(ი)გოლს გ(ა)ლ(ა)ტ(ო)სთუხ(უ)ცე(ს)ს
შ(ეუნდ)ოს ღ(მერთმ)ან ა(მე)ნ

დიპლომატიური

Ⴕ. ႢႰႢႭႪႱ ႢႪႲႱႧႳႾႺႤႱ
ႸႭႱ ႶႠႬ ႠႬ

თარგმანი

ქ. გრიგოლს, გალატოსთუხუცესს, ღმერთმა შეუნდოს, ამინ.

კომენტარი

ფილის გვერდები ჩამოტეხილია, ხოლო მისი წინა პირის ზედა ნაწილი მორკალურად არის გათლილი. ფილის შუაში გამოსახულია მაღალი რელიეფით შესრულებული, ბოლოებგამსხვილებული ჯვარი (43-29 სმ). მისი ზედა მკლავი მარცხენა მხარეს ჩამოტეხილია. ჯვრის მარცხენა მხარეს, ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ მკლავებს შორის, წარმოდგენილია ასევე მაღალი რელიეფით. მამაკაცს ხელები ვედრების ნიშნად ჯვრისკენ აქვს მიმართული. გამოც.: 1) М. Джанашвили, От Ново-Сенак ,1907 с. 18 (ჯ). 2) ქწკ, II, 83, N69. 3) Дж. Гамахария Б. Гогия Абхазия с. 812, N1; 4) Л. Ахаладзе Епиграфческие памятники Абхзии с. 366

გამოცემები

ფოტო