გუჯარეთის ხეობა. „წითელი ეკლესია“, სავედრებელი წარწერა ეკლესიის ქტიტორის მახარებლისა, X-XI სს.

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
კედელი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
გუჯარეთის ხეობა. "წითელი ეკლესია" გუჯარეთის ხეობა. "წითელი ეკლესია"
ზომა
H. 60,W. 62,5,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
22 56
ზომა
H. 56,W. ,
ასოთა სიმაღლე
2,5-6,2
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარერა ასომთავრული ანბანით არის შესრულებული. წარწერას განკვეთილობის ნიშნები არ ახლავს და ქარაგმის ნიშნად გამოყენებულია სწორი განივი ხაზი. 1,9-2,9 2,5-6,2
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
X-XI AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ(რისტ)ე შ(ეიწყალ)ე მ(ა)ხ(ა)რ(ე)ბ(ე)ლი
ამ(ი)ს წ(მიდი)სა ეკლ(ესიი)სა
მაშ(ე)ნ(ე)ბ(ე)ლი

დიპლომატიური

ႵႤ ႸႤ ႫႾႰႡႪႨ
ႠႫႱ ႼႱႠ ႤႩႪႱႠ
ႫႠႸႬႡႪႨ

თარგმანი

კომენტარი

წარწერიანი ქვა კლიმატური პირობების გამო გადაცვეთილია და წარწერის გრაფემათა ნაწილი ცუდად განირჩევა. მიუხედავად ამისა, წარწერის ტექსტი თავიდან ბოლომდეგარკვევით იკითხება.

წარწერის დათარიღების საფუძველი: სერგი მაკალათია წარწერის ტექსტში კითხულობს რა სიტყვა მხარგრძელს, ასევე ითვალისწინებს ქართულ წერილობით ძეგლებში ამ ფეოდალური საგვარეულოს მოხსენიებას XII-XIII საუკუნეებში, წინამდებარე წარწერასაც XII-XIII საუკუნეებით ათარიღებს. დევიბერძენიშვილმა თავდაპირველად ეკლესია XI-XII საუკუნეებისხუროთმოძღვრულ ძეგლად მიიჩნია და ამავე ქრონოლოგიითგანსაზღვრა ტაძრის წარწერაც. თუმცა, ოდნავ მოგვიანებით,მეცნიერი წარწერის ქრონოლოგიას პალეოგრაფიული მონაცემების მიხედვით, X-XI საუკუნეებით განსაზღვრავს. წინამდებარე კორპუსში ვიზიარებთ დევი ბერძენიშვილის მიერ წარწერის ბოლოს შემოთავაზებულ თარიღს – X-XI საუკუნეებს და,შესაბამისად, წარწერას X-XI საუკუნეებით ვათარიღებთ.

გამოცემები

    თამაზ გოგოლაძე,თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი,32-34 2019 სერგი მაკალათია,ბორჯომის ხეობა (ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ნარკვევი),12 1957 სარგის კაკაბაძე,რუსთაველი და მისი ვეფხისტყაოსანი,66 1966 გიორგი ზედგინიძე,თორელ-ჯავახთა და ჯაყელ-მესხთა სამამულო მფლობელობის შესახებ ბორჯომის ხეობაში, კრებულში: კრებული მიძღვნილი აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილის დაბადების 100 წლისთავისადმი,181 1977 დევი ბერძენიშვილი,ნარკვევები საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიიდან (ზემო ქართლი – თორი, ჯავახეთი),45 1985 დევი ბერძენიშვილი,არქიტექტურულ-ისტორიული გზამკვლევი "გუჯარეთი",9 1987

ფოტო