ბორჯომის ხეობა. ფოთოლეთის წმიდა გიორგის ეკლესია, სავედრებელი წარწერა მნათესი, XI ს.

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
არ არის მითითებული
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ბორჯომის ხეობა. ფოთოლეთის წმიდა გიორგის ეკლესია
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
8 98,3
ზომა
H. 98,3,W. ,
ასოთა სიმაღლე
1,1-4,7
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
სწორი ეპიგრაფიკული ნუსხური შერეული ასომთავრული ასო-ნიშნებით. წარწერას განკვეთილობის ნიშანი არ ახლავს და ქარაგმად გამოყენებულია სწორი განივი ხაზი. 1-2 1,1-4,7
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
XI AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ღ(მერ)თმ(ა)ნ ნუ შეუდნეს ცოდვანი მნ(ა)თესა
რ(ომე)ლ ცხოარ არს

დიპლომატიური

ႶႧႫႬ ႬႳ ႸႤႳႣႬႤႱ ႺႭႣႥႠႬႨ ႫႬႧႤႱႠ
ႰႪ ႺႾႭႠႰ ႠႰႱ

თარგმანი

კომენტარი

წარწერიანი ქვა დაზიანებულია. წარწერის პირველი გრაფემა "Ⴖ" ქვის დაზიანებულ ნაწილშია მოთავსებული და ფრაგმენტულად იკითხება. ასევე ფრაგმენტულადაა შემორჩენილი I სტრიქონის XVIII გრაფემა "Ⴀ".

წარწერის დათარიღების საფუძველი:წარწერა შესრულებულია სწორი ეპიგრაფიკული ნუსხურით, რომელშიც შერეულია ასომთავრული გრაფემები. აქედან გამომდინარე, წარწერის ქრონოლოგიას XI საუკუნით განვსაზღვრავთ.

გამოცემები

    თამაზ გოგოლაძე,თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი,47-49 2019 თამაზ გოგოლაძე,ირაკლი გელაშვილი,ნინო ხარშილაძე,ფოთოლეთის ეკლესიის ნაკაწრი წარწერები და მათი ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი ანალიზი,256-257 2016-2017 თამაზ გოგოლაძე,ირაკლი გელაშვილი,ნინო ხარშილაძე,ფოთოლეთის ეკლესიის ნაკაწრი წარწერები და მათი ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი ანალიზი,142-144 2014

ფოტო