ბორჯომის ხეობა. ფოთოლეთის წმიდა გიორგის ეკლესია, სავედრებელი წარწერა იოვანესი, XI ს.

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფილა
მასალა
ნაცრისფერი ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ბორჯომის ხეობა. ფოთოლეთის წმიდა გიორგის ეკლესია ბორჯომის ხეობა. ფოთოლეთის წმიდა გიორგის ეკლესია
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
9,5 12
ზომა
H. 12,W. ,
ასოთა სიმაღლე
0,3-9,5
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
სწორი ეპიგრაფიკული ნუსხური.. წარწერას განკვეთილობის ნიშანი არ ახლავს და ქარაგმად გამოყენებულია სწორი განივი ხაზი. 0,4-0,8 0,3-9,5
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
XI AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ(რისტე)ე შ(ეიწყალ)ე ი(ო)ვანე

დიპლომატიური

ქეშეივანე

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა დაზიანებულია. წარწერის მეორე და მესამე გრაფემები ფრაგმენტულად იკითხება.

წარწერის დათარიღების საფუძველი:წარწერა შესრულებულია სწორი ეპიგრაფიკული ნუსხური დამწერლობით. აქედან გამომდინარე, წარწერის ქრონოლოგიას XI საუკუნით განვსაზღვრავთ.

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო