ბორჯომის ხეობა. ფოთოლეთის წმიდა გიორგის ეკლესია, სავედრებელი წარწერა შარიაქასი, XI ს.

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
არ არის მითითებული
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ბორჯომის ხეობა. ფოთოლეთის წმიდა გიორგის ეკლესია
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
13,5 22
ზომა
H. 22,W. ,
ასოთა სიმაღლე
0,3-2,8
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარწერა შესრულებულია სწორი ეპიგრაფიკული ნუსხურით. წარწერას განკვეთილობის ნიშანი არ ახლავს და ქარაგმად გამოყენებულია სწორი განივი ხაზი. წარწერაში მთელ რიგ შემთხვევებში ბგერა "უ" გადმოცემულია ასო "ო"-ს მეშვეობით. 0,3-1 0,3-2,8
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
XI AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ(რისტე) წმიდა გ(იორგ)ი შეიწყალე მო-
ნა შენი შარიაქა და შეუნდვენ
ცოდვა და სხუანი ზრახვიენ
რაიმე გრქუა შენ გონიერო ხეო
5(უ)ფალო შუენიერო სამყარო სა

დიპლომატიური

ქწმიდაგიშეიწყალემო
ნაშენიშარიაქადაშეუნდვენ
ცოდვადასხუანიზრახვიენ
რაიმეგრქუაშენგონიეროხეო
5ფალოშუენიეროსამყაროსა

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა დაზიანებულია. წარწერის მეოთხე და მეხუთე სტრიქონები გადაცვეთილია. გარდა ამისა, წარწერის ბოლო ნაწილი გადაშლილია და, შესაბამისად, აღარ იკითხება.

წარწერის დათარიღების საფუძველი:წარწერა ამოკაწრულია სწორი ეპიგრაფიკული ნუსხური დამწერლობით. აქედან გამომდინარე, წარწერის ქრონოლოგიას XI საუკუნით განვსაზღვრავთ.

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო