ბორჯომის ხეობა. ფოთოლეთის წმიდა გიორგის ეკლესია,სავედრებელი წარწერა თორნიკისა, XI ს.

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფილა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ბორჯომის ხეობა. ფოთოლეთის წმიდა გიორგის ეკლესია ბორჯომის ხეობა. ფოთოლეთის წმიდა გიორგის ეკლესია
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
11 30,5
ზომა
H. 30,5,W. ,
ასოთა სიმაღლე
0,3-9,7
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარწერა შესრულებულია მდივან-მწიგნობრული მხედრული. წარწერას განკვეთილობის ნიშანი არ ახლავს და ქარაგმის ნიშნად გამოყენებულია სწორი განივი ხაზი. 1-2,2 0,3-9,7
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
XI AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

წ(მიდა)ო გ(იორგ)ი შ(ეიწყალ)ე თორნიკ

დიპლომატიური

წოგიშეთორნიკ

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა დაზიანებული არ არის. წარწერის ტექსტი თავიდან ბოლომდე გარკვევით იკითხება.

წარწერა შესრულებულია მდივან-მწიგნობრული მხედრული დამწერლობით. აქედან გამომდინარე, წარწერის ქრონოლოგიას XI საუკუნით განვსაზღვრავთ.

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო