სავედრებელი წარწერა ბასილისა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფილა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ბორჯომის ხეობა. ფოთოლეთის წმინდა გიორგის ეკლესია ბორჯომის ხეობა. ფოთოლეთის წმინდა გიორგის ეკლესია
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
12 8
ზომა
H. 8,W. ,
ასოთა სიმაღლე
1,5-6
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარერა შესრულებულია ნუსხური დამწერლობით. წარწერას განკვეთილობის ნიშანი არ ახლავს; წარწერის ქარაგმის ნიშნად გამოყენებულია სწორი განივი ხაზი. 2,5-2,5 1,5-6
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
XI ს.
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ(რისტ)ე შ(ეიწყალ)ე
ბ(ა)ს(ი)ლ(ი)

დიპლომატიური

ႵႤ ႸႤ
ႡႱႪ

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა დაზიანებული არ არის. წარწერის ტექსტის ნაწილი თავიდან ბოლომდე გარკვევით იკითხება

წარწერის დათარიღების საფუძველი:წარწერა შესრულებულია სწორი ეპიგრაფიკული ნუსხურით. აქედან გამომდინარე, წარწერის ქრონოლოლოგიას XI საუკუნით განვსაზღვრავთ

გამოცემები

    თამაზ გოგოლაძე,თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი,60-61 2019

ფოტო