სავედრებელი წარწერა თეოდორესი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
თელოვანის წმინდა ელიას ეკლესია, სავედრებელი წარწერა თეოდორესი თელოვანის წმინდა ელიას ეკლესია, სავედრებელი წარწერა თეოდორესი
ზომა
H. 39,W. 10,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
5,5 3,5
ზომა
H. 3,5,W. ,
ასოთა სიმაღლე
2,5
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარერა შესრულებულია ასომთავრულით, განკვეთილობის ნიშნები არ აქვს,ქარაგმად გამოყენებულია მოკლე განივი ხაზი. 3,5 2,5
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
X-XI ს.
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ(რისტ)ე შ(ეიწყალ)ე თეოდორ()ე

დიპლომატიური

ႵႤ ႸႤ ႧႤႭႣႭႰႤ

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა დაზიანებული არ არის, თავიდან ბოლომდე გარკვევით იკითხება

წარწერის დათარიღების საფუძველი:წარწერა შესრულებულია ასომთავრული დამწერლობით. წარწერის გრაფემების მოხაზულობიდან გამომდინარე, მას ფართო ქრონოლოგიური ჩარჩოთი X-XI საუკუნეებით ვათარიღებთ.

გამოცემები

    დევი ბერძენიშვილი1985,462020 დევი ბერძენიშვილი1987,382020 თამაზ გოგოლაძე2014,1042020

ფოტო