სავედრებელი წარწერა ხარებასი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
მუქი ნაცრისფერი ქვა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
გუჯარეთის ხეობა, თელოვანის წმინდა ელიასეკლესია, ვავედრებელი წარწერა ხარებასი გუჯარეთის ხეობა, თელოვანის წმინდა ელიასეკლესია, ვავედრებელი წარწერა ხარებასი
ზომა
H. 35,W. 10,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
6,8 2,5
ზომა
H. 2,5,W. ,
ასოთა სიმაღლე
3,5
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარერა შესრულებულია ასომთავრულით, განკვეთილობის ნიშნები არ აქვს,ქარაგმად გამოყენებულია მოკლე კლაკნილი ხაზი. 3,5 3,5
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
X-XI ს.
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ(რისტ)ე შ(ეიწყალ)ე ხა(რ)ება

დიპლომატიური

ႵႤ ႸႤ ႾႠႤႡႠ

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა დაზიანებულია, წარწერის მეოთხე გრაფემა ფრაგმენტულად იკითხება. წარწერის ტექსტის დანარჩენი ნაწილი თავიდან ბოლომდე გარკვევით იკითხება.

წარწერის დათარიღების საფუძველი:წარწერა შესრულებულია ასომთავრული დამწერლობით. წარწერის გრაფემების მოხაზულობიდან გამომდინარე, მას ფართო ქრონოლოგიური ჩარჩოთი X-XI საუკუნეებით ვათარიღებთ.

გამოცემები

    წარწერა გამოცემული არ არის2020

ფოტო