ბორჯომის ხეობა. ახალდაბის წმიდა გიორგის ეკლესია

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ბორჯომის ხეობა.ახალდაბის ეკლესია. ბორჯომის ხეობა.ახალდაბის ეკლესია
ზომა
H. 47,W. 50,Th. 39
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
31 28
ზომა
H. 28,W. ,
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ასომთავრულით არის შესრულებული. წარწერაში ქარაგმად გამოყენებულია სწორი განივი ხაზი; წარწერის განკვეთილობის ნიშნებად გამოყენებულია ორწერტილი ან სამწერტილი რამოდენიმე სიტყვის შემდეგ; გრაფემათა ღარებში ამოსმულია წითელი ფერის საწერ-საღებავტექსტში ბგერა უ, ხოლო ბგერა ი, რიგ შემთხვევებში ჲ-ს საშუალებით არის მოცემული; წარწერაში გვხდება ლიგატურის შემთხვევა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
XII-XII AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

უ(ფალ)ო ჲ(ესო)ჳ ქ(რისტ)ე ღ(მერთ)ო რ(ომელმა)ნ აღ(ა)მ(ა)ღლე (რქაჲ) წ(მი)დათა ეკლესიათ(ა)ჲ

დიპლომატიური

ႳႭ ჂჃ ႵႤ ႶႭ ႰႬ ႠႶႫႶႪႤ ႼႣႠႧႠ ႤႩႪႤႱႨႠႧჂ

თარგმანი

კომენტარი

ამჟამად წარწერა სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ქვის ძეგლების ლაპიდარიუმში ინახება.

ვალერი სილოგავა წარწერას პალეოგრაფიული ნიშნების მიხედვით XII საუკუნის 80-90-იანი წლებით ათარიღებს.

გამოცემები

    თამაზ გოგოლაძე,თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი,85-86 2019 ვალერი სილოგავა, თორელთა ფეოდალური სახლის ერთი მემორიალური ძეგლი (ახალდაბის წარწერა),მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები,52 1993 ვალერი სილოგავა, შრომების კრებული, ტ. II,682000

ფოტო