გუჯარეთის ხეობა. ტიმოთესუბნის (კიმოთისმანის) წმიდა ბარბარეს ეკლესია

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
მუქი ყავისფერი ქვა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
გუჯარეთის ხეობა. ტიმოთესუბნის (კიმოთისმანის) წმიდა ბარბარეს ეკლესია გუჯარეთის ხეობა. ტიმოთესუბნის (კიმოთისმანის) წმიდა ბარბარეს ეკლესია
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
17 71
ზომა
H. 71,W. ,
ასოთა სიმაღლე
4X6.5
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ასომთავრულით არის შესრულებული. ქარაგმად გამოყენებულია სწორი განივი, კუთხეებში გაფორმებული ხაზი; წარწერაში გრაფემა "უ" გადმოცემულია ასო "ო"-ს მეშვეობით. 11X6 4X6.5
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
XIII AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ(რისტ)ე ად(იდ)ე შ(ა)ლ(ვ)ა ე(რისთავთ)-ე(რისთავი) სულ(ითა) ა(მე)ნ

დიპლომატიური

ႵႤ ႠႣႤ ႸႪႠ Ⴄ-Ⴄ ႱႳႪ ႠႬ

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა ბოლონაკლულია. წარწერის ბოლო ნაწილი აღარ იკითხება. წარწერის ტექსტის ბოლო ნაწილი აღდგენილია კონტექსტისა და შემორჩენილი გრაფემების მიხედვით.

გამოცემები

    ნიკო ბერძენიშვილი, საქართველოს ისტორიის საკითხები, წიგნი 1,231-234 1964 დევი ბერძენიშვილი, ნარკვევები საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიიდან,47 1985 დევი ბერძენიშვილი, არქიტექტურულ-ისტორიული გზამკვლევი "გუჯარეთი",45-461987 შოთა მესხია, საშიანო პოლიტიკური ვითარება და სამოხელეო წყობა მე-12 საუკუნის საქართველოში ,581979 შოშიაშვილი ნოდარ, შოთა რუსთაველი, ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი,421966

ფოტო