გუჯარეთის ხეობა. თონეთის წმიდა გიორგის ეკლესია

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ქვაჯვარი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
გუჯარეთის ხეობა. თონეთის წმიდა გიორგის ეკლესია გუჯარეთის ხეობა. თონეთის წმიდა გიორგის ეკლესია
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარწერა ნუსხურით არის შესრულებული,ასომთავრული ასოებით. წარწერის განკვეთილობის ნიშნები არ ახლდა;ქარაგმად გამოყენებული იყო მარცხნიდან მარჯვნივ დახრილი სწორი განივი ან სწორი განივი მოკლე ხაზი; წარწერისათვის დამახასითებელია გრაფემა "ო"-ს საშუალებით ასო-ბგერა "უ"-ს გადმოცემა.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
XIII-XIV AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

გ(აბრიე)ლ თ(ევდორ)ე ჩ(უე)ნ თ(ევდორ)ე გ(ა)ბ(რიე)ლ ვამსახ|ურ(ე)თ წმ(ი)დ(ა)სა გ(იორგ)ის ა(მე)ნ

დიპლომატიური

ႢႪ ႧႤ ႹႬ ႧႤ ႢႡႪ ႥႠႫႱႠႾ|ႳႰႧ ႼႫႣႱႠ ႢႨႱ ႠႬ

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა დღეისათვის დაკარგულია, დაზიანებული არ ყოფილა. წარწერის ტექსტი თავიდანვე ბოლომდე გარკვევით იკითხებოდა.

თორის წარწერათა კორპუსში გაზიარებულია წარწერის დევი ბერძენიშვილისეული დათარიღება- XIII-XIV საუკუნეები.

გამოცემები

    თამაზ გოგოლაძე,თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი,99-1021987 სერგი მაკალათია, ბორჯომის ხეობა,16-171957 დევი ბერძენიშვილი, ნარკვევები საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიიდან,45-46 1985 დევი ბერძენიშვილი, არქიტექტურულ-ისტორიული გზამკვლევი "გუჯარეთი",16-181987

ფოტო