სააღმშენებლო წარწერა გივი ავალიშვილისა და მისი მეუღლის, მეფეთმეფის ასულ სოფიოსი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
სააღმშენებლო წარწერა გივი ავალიშვილისა და მისი მეუღლის, მეფეთმეფის ასულ სოფიოსი სააღმშენებლო წარწერა გივი ავალიშვილისა და მისი მეუღლის, მეფეთმეფის ასულ სოფიოსი
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარწერა შესრულებულია ასომთავრულით. განკვეთილობის ნიშანი არ არის წარმოდგენილი.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
XVII-XVIII AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

თარგმანი

კომენტარი

პლატონ იოსელიანის დროს წინამდებარე წარწერა სრულად იკითხებოდა. პლატონ იოსელიანის მიხედვით, ლიკანის ეკლესია გივი ავალიშვილისა და მის თანამეცხედრის, მეფის ასულ სოფიოს მიერ იქნა აღდგენილი.

დღეისათვის წარწერა დაკარგულია

გამოცემები

    თამაზ გოგოლაძე,თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი,107-1091987 ვლადიმერ აბულაძე, ბორჯომის ხეობის წარსული და აწმყო,54 1983 ვლადიმერ აბულაძე, საავალიშვილოს ისტორიიდან,119 1964

ფოტო