წარწერა მთავარი კარიბჭის თავზე

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
4 სტრიქონიანი წარწერა ამოკაწრულია წმ. დავითის მთავარი კარიბჭის თავზე. 98 35
ზომა
H. 35,W. ,
ასოთა სიმაღლე
3,4-8,4
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ასომთავრული, განკვეთილობის ნიშნად იხმარება სამწერტილი, სიტყვები დაქარაგმებულია. 3,4-8,4
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
საამშენებლო
დათარიღება
1695 წ.
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

გ(ა)ნმიხუენით მე ბჭენი
სიმ(ა)რთლისანი შევიდე მ(ა)ს შ(ინ)ა და აუო-
ვარო უ(ფალს)ა ესე არს ბჭე უ(ფლ)ის(ა)ჲ და
მ(ა)რთ(ა)ლნი შევლენ ამ(ა)ს შ(ინ)ა ქ(ორონი)კ(ონ)სა ტპგ ჻

დიპლომატიური

ႢႬႫႨႾႳႤႬႨႧ ႫႤ ႡႽႤႬႨ
ႱႨႫႰႧႪႨႱႠႬႨ ႸႤႥႨႣႤ ႫႱ ႸႠ ႣႠ ႠႳႭ
ႥႠႰႭ ႳႠ ႤႱႤ ႠႰႱ ႡႽႤ ႳႨႱჂ ႣႠ
ႫႰႧႪႬႨ ႸႤႥႪႤႬ ႠႫႱ ႸႠ ႵႩႱႠ ႲႮႢ ჻

თარგმანი

კომენტარი

გ ა მ ო ც: [9] მღვდელმონაზონი კალისტრატე, 1884 წ. 4-5 (მხედრ. ტრანსკრ.; ფოტო) (კ); [15] პ. ცხვილოელი, 1895, 3 (წარწერის ნაწილის მხედრ. ტრანსლიტ.) (ც); [7] ე. თაყაიშვილი, 1916, N597 (მხედრ. ტრანსლიტ.) (თ); [24] Г. N. Чубинашвили, 1948, 99 (დედნ. შრიფ.) (ჩ); [5] თ. ბარნაველი, 1962, 47 (დედნ. შრიფ.; მხედრ. ტრანსლიტ.) (ბ).

გამოცემები

    გარეჯის ეპიგრაფიკული ძეგლები, 80 მღვდელმონაზონი კალისტრატე, 4-5

ფოტო