ბიბლიოგრაფიაციალა გაბაშვილი, ზედა ვარძიის „კიდურყვავილოვანი“ წარწერა, ძეგლის მეგობარი, თბილისი, 1967, 10-11