ბიბლიოგრაფიააკაკი შანიძე, ხუნამისის წარწერის განმარტებისათვის, სმამ. ტომი VII, #4, 1946