ბიბლიოგრაფიავალერი სილოგავა, ქართული სამართლის ძეგლები დასავლეთ საქართველოს ლაპიდარულ წარწერებში: „მაცნე“, ის. 1972. #4. (146 მხედრ. ტრანსკრ.)