საჰაკდუხტის სავედრებელი წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ჯვარი
მასალა
ვერცხლი
აღმოჩენის ადგილი
ზნაკვა, ჯვარისას ეკლესია
გარემოებები
ძეგლი გიორგი ბოჭორიძემ იპოვა 1925 წელს რაჭაში, სოფელ ზნაკვაში, ერთ-ერთ ოჯახში. იგი 1924-25 წლებში წამოღებული იყო ზნაკვის ჯვარისას ეკლესიიდან.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი
ზომა
H. 17,5,W. 7,7,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა რვასტრიქონიანია
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ჭედური ასომთავრული წარწერა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
სავედრებელი
დათარიღება
V AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

წ(მიდა)ო გ(რიგო)ლ საკჳრველ-
თმოქმედო შენდ-
ა შევედრებუ-
ლი მჴ(ევა)ლი შენი ს-
5აჰაკდუხტ
დაჲცევ ყოვ-
ლისაგან ბო-
როტისა

დიპლომატიური

ႼႭ ႢႪ ႱႠႩჃႰႥႤႪ
ႧႫႭႵႫႤႣႭ ႸႤႬႣ
Ⴀ ႸႤႥႤႣႰႤႡႳ
ႪႨ ႫჄႪႨ ႸႤႬႨ Ⴑ
5ႠჀႠႩႣႳႾႲ
ႣႠჂႺႤႥ ႷႭႥ
ႪႨႱႠႢႠႬ ႡႭ
ႰႭႲႨႱႠ

თარგმანი

წმიდაო გრიგოლ საკჳრველთმოქმედო, შენდა შევედრებული მჴევალი შენი საჰაკდუხტ დაიცევ ყოვლისაგან ბოროტისა.

კომენტარი

„ძელი ჭეშმარიტი“, ანუ ჯვარი ჩასვებენულია ფიცრის ლუსკუმაში, რომელიც ირგვლივ ვერცხლის ფურცლებით არის შეჭედილი. ლუსკუმის კარზე გამოსახულია წმ. გრიგოლ ღვთისმეტყველის ჭედური ხატი. წმიდანის ფეხთა ქვეშ არის შესრულებული ჭედური წარწერა. წარწერაში მოხსენიებული საჰაკდუხტი, გიორგი ბოჭორიძის აზრით, უნდა იყოს ვახტანგ გორგასლის დედა, საგდუხტ დედოფალი. პალეოგრაფიული ნიშნებით წარწერა ენათესავება უძველეს ქართულ წერილობით ძეგლებს: Ⴁ და Ⴗ თავშეკრულია, ხოლო Ⴘ და Ⴣ თავგახსნილი. Ⴍ ძლიერ ჰგავს ბერძნულ O-ს. ძალიან საინტერესოა „დაჲცევ“ ფორმა. Ⴢ აქ ასახავს [ჲ] ალოფონს V-C პოზიციაში. ეს არის ამ ტიპის შემთხვევათა ყველაზე ადრეული ნიმუში. 1927 წელს გ. ბოჭორიძემ წარწერა VI საუკუნით დაათარიღა, 1929 წელს კი - V საუკუნით. აკაკი შანიძისა და პავლე ინგოროყვას აზრითაც, ძეგლი V საუკუნისა შეიძლება იყოს.

გამოცემები

    რაჭის ისტორიული ძეგლები გიორგი ბოჭორიძე, V ტფილისი, 1929 173-178 ქართული პალეოგრაფია ზურაბ სარჯველაძე, კორნელი დანელია, „ნეკერი“, 1997 24 აკაკი შანიძე, ძველი ქართულის ქრესტომათია ლექსიკონითურთ, სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ტფილისი 1935 107

ფოტო