ნუხის ბერძნულწარწერიანი ფილა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
სამშენებლო ფილა
მასალა
კირქვა
აღმოჩენის ადგილი
ნუხა
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 46
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
47 12
ზომა
H. 12,W. ,
ასოთა სიმაღლე
ასოების სიმაღლე ზოგჯერ 5სმ-მდე აღწევს, II სტრიქონს დაახლ. 3 სმ უჭირავს, III-ს დაახლ. 2 სმ.
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
მთლიანად წარწერა დაუდევრად გამოყვანილის შთაბეჭდილებას ახდენს, არც ღრმადაა ამოკვეთილი. I სტრიქონი მსხვილი ასოებითაა ნაწერი, II სტრიქონი უფრო წვრილი ასოებითაა შესრულებული, ასოები სტრიქონის ბოლოსკენ უფრო დამცრობილია. III სტრიქონი კიდევ უფრო წვრილადაა ნაწერი. ასოების სიმაღლე ზოგჯერ 5სმ-მდე აღწევს, II სტრიქონს დაახლ. 3 სმ უჭირავს, III-ს დაახლ. 2 სმ.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
შეწირვითი
დათარიღება
I AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

Αἴλιος Ἰάσων
Εὐνών(scil. ῃ) τῷ εὐερ-
γέτ(scil. ῃ) μνήμης χάριν

დიპლომატიური

ΑΙΛΙΟΣΙΑΣΩΝ
ΕΥΝΩΝ(scil. Η)ΤΩΕΥΕΡ
ΓΕΤ(scil. Η)ΜΝΗΜΗΣΧΑΡΙΝ

თარგმანი

აილიოს იასონი ევნონეს ევერგეტს (კეთილისმყოფელს) სახსოვრად.

კომენტარი

დათარიღების საფუძველია ასოთა მოხაზულობა (მრგვალი C, კბილებიანი ω, α-სა და λ-ის წაგრძელებული ზემოთკენ მარჯვენა ბუნი) ენობრივი ნორმა (εου=ευ), საკუთარი სახელი (Αἴλιος = ლათ. Aelius) და მთლიანად ფორმულა (რც მთავრდება μνήμης χάριν-ით).

ა. ამირანაშვილი მას II-III სს-ით ათარიღებს, უპირატესობას ანიჭებს II სს.

წარწერის ასოთაგან გამოირჩევა I სტრიქონის Α და II სტრიქონის Η (თუ ორივე დაუდევარი ჩაჭრის შედეგი არ არის). ყურადღებას იქცევს Μ. დანარჩენი ასოები სრულიად ჩვეულებრივი მოხაზულობისაა. არ გვხვდება ქვეშმიწერილი ι-ები (ευνωνη, εουεργετη).

სავარაუდოდ ნუხაში მდებარე ერთ-ერთი ნაგებობის ქვა უნდა ყოფილიყო.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 254 თინათინ ყაუხჩიშვილი, ბერძნული წარწერები საქართველოში, 240-241

ფოტო