ზემო ნიქოზის ღვთაების ტაძრის მოსახსენებელი ამშენებელ ზაქარია პირველი ეპისკოპოსისა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
თეთრი ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ზემო ნიქოზი, ღვთაების ტაძარი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ზემო ნიქოზი, ღვთაების ტაძარი
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა 2 სტრიქონიანია. იგი გამოქანდაკებულია ტაძრის აღმოსავლეთ ფასადზე, სარკმლის ზემოთ, სწორკუთხედად გათლილი თეთრი ქვის ფილაზე, ჩასმულია რელიეფურ ჩარჩოში. 55 35
ზომა
H. 35,W. ,
ასოთა სიმაღლე
6-9
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
რელიეფური ასომთავრული წარწერა. 6-9
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
საამშენებლო
დათარიღება
V AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

† წ(მიდა)ო ს(ა)მ(ება)ო ზ(აქა)რ(ი)ა
პ(ი)რ(ვე)ლ ეპ(ის)კ(ოპოს)ი შ(ეიწყალ)ე

დიპლომატიური

†წოსმოზრა
პრლეპკიშე

თარგმანი

წმიდაო სამებაო, ზაქარია პირველ-ეპისკოპოსი შეიწყალე.

კომენტარი

ნოდარ შოშიაშვილის ქართული წარწერების კორპუსის მიხედვით #5. წარწერას განკვეთილობისა და ქარაგმის ნიშნები არ ახლავს. პალეოგრაფიული ნიშნები: Ⴘ გრაფემის ზედა რკალი შეკრულია, ქვედა კი - ოდნავ გახსნილი. Ⴜ გრაფემას შეკრული აქვს ორივე რკალი.

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო