ბიბლიოგრაფიაივანე მეგრელიძე, სტალინირის და ზემო ნიქოზის სიძველეები, სტალინირის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის შრომები. ტ. I, 1952