ვანის ქვაბების იჩქით გურგენისძის კედლის აშენების წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფილა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ვანის ქვაბები
გარემოებები
წარწერა აღმოჩენილია არქეოლოგიური გათხრების შედეგად 1965 წელს
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა ხუთსტრიქონიანია
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ასომთავრული წარწერა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
XII AD
დათარიღების საფუძველი
prosopography

კრიტიკული

†ი(ესო)ჳ ქ(რისტ)ე ად(ი)დე ორთ(ა)ვე შ(ი)ნა ს(უ)ფ(ე)ვ(ა)თა მ(ე)ფ(ე)თ-
ა მ(ე)ფე და დ(ე)დ(ო)ფ(ა)ლი თ(ა)მ(ა)რ რ(ომ)ლისა ზე მე
იჩქ(ი)თმ(ა)ნ გურგ(ე)ნისძემ(ა)ნ ავ(ა)შ(ე)ნე კედ(ე)ლი ესე და და
ვ(ა)ს(უე)ნ(ე)ნ ხ(ა)ტნი მ(ა)ცხ(ოვ)რის(ა)ჲ ღ(მრთ)ისმშ(ო)ბლის(ა)ჲ ნ(ა)თლ(ი)სმც(ე)მლ(ი)საჲ
5 და ჯ(უარ)ი წ(მიდ)ისა ს(ჳ)მ(ეო)ნისი ვ(ი)ნცა ილ(ო)ცვ(ი)დ(ე)თ მ(ე)ცა მ(ო)მიჴს(ე)ნ(ე)თ

დიპლომატიური

†ႨჃ ႵႤ ႠႣႣႤ ႭႰႧႥႤ ႸႬႠ ႱႴႥႧႠ ႫႴႧ
Ⴀ ႫႴႤ ႣႠ ႣႣႴႪႨ ႧႫႰ ႰႪႨႱႠ ႦႤ ႫႤ
ႨႹႵႧႫႬ ႢႳႰႢႬႨႱႻႤႫႬ ႠႥႸႬႤ ႩႤႣႪႨ ႤႱႤ ႣႠ ႣႠ
ႥႱႬႬ ႾႲႬႨ ႫႺႾႰႨႱჂ ႶႨႱႫႸႡႪႨႱჂ ႬႧႪႱႫႺႫႪႱႠჂ
5 ႣႠ ႿႨ ႼႨႱႠ ႱႫႬႨႱႨ ႥႬႺႠ ႨႪႺႥႣႧ ႫႺႠ ႫႫႨჄႱႬႧ

თარგმანი

იესო ქრისტე, ადიდე ორივე სოფელში მეფეთა მეფე და დედოფალი თამარი, რომლის მეფობის დროს მე, იჩქით გურგენისძემ, ავაშენე ეს კედელი და დავასვენე მაცხოვრის, ღვთისმშობლის, ნათლისმცემლის ხატები და წმინდა სჳმეონის ჯვარი. ვინც ილოცოს, მეც მომიხსენეთ.

კომენტარი

წარწერაში აღნიშნულია, რომ თამარ მეფეთა მეფე და დედოფლის დროს იჩქით გურგენისძეს აუშენებია კედელი („აღვაშენე კედელი ესე“), როგორც ჩანს, ეკლესიის გასამაგრებლად, და იქვე აღნიშნავს, რომ „დავასუენენ ხატნი მაცხოვრისაჲ, ღვთისმშობლისაჲ, ნათლისმცემლისაჲ და ჯუარი წმიდისა სჳმეონისი“. ამ წარწერაში კედლის აშენებაზეა საუბარი, რომლის დანიშნულება მონასტრის რომელიღაც ნაგებობის ან მთლიანად ქვაბთა კომპლექსის გამაგრება იყო.

გამოცემები

    ვალერი სილოგავა, სამცხის ლაპიდარული ეპიგრაფიკა, 118-169

ფოტო