ხცისი, დასავლეთ ფასადის წარწერები

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ხცისი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა მოთავსებულია დასავლეთის ფასადზე
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ასომთავრული წარწერა.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
სადიდებელი
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

1
წმინდაო ნათ
ლისმცე
მელო, შეიწყალე
და ადიდე
5გურანდუხტი
დედოფალი
ორთავე შინა
ცხოვრე
ბათა
2
უფალო იესო ქრისტე
შეიწყალე და ადიდე
შენ მიერ და
ყარებული
5ბაგრატ
აფხაზთა
და ყოველთა
კურაპალატი
მოეც ძლ
10ევაი მტერთა
ზედა ხილულ
თა და უ
ხილავთა
3
უფალო იესო ქრისტე ძეო ღვთისა ცხოველისაო და წმიდაო ნათლისმცემელო შეიწყალე იოვანე

დიპლომატიური

1
ႼႫႨႬႣႠႭ ႬႠႧ
ႪႨႱႫႺႤ
ႫႤႪႭ, ႸႤႨႼႷႠႪႤ
ႣႠ ႠႣႨႣႤ
5ႢႳႰႠႬႣႳႾႲႨ
ႣႤႣႭႴႠႪႨ
ႭႰႧႠႥႤ ႸႨႬႠ
ႺႾႭႥႰႤ
ႡႠႧႠ
2
ႳႴႠႪႭ ႨႤႱႭ ႵႰႨႱႲႤ
ႸႤႨႼႷႠႪႤ ႣႠ ႠႣႨႣႤ
ႸႤႬ ႫႨႤႰ ႣႠ
ႷႠႰႤႡႳႪႨ
5ႡႠႢႰႠႲ
ႠႴႾႠႦႧႠ
ႣႠ ႷႭႥႤႪႧႠ
ႩႳႰႠႮႠႪႠႲႨ
ႫႭႤႺ ႻႪ
10ႤႥႠႨ ႫႲႤႰႧႠ
ႦႤႣႠ ႾႨႪႳႪ
ႧႠ ႣႠ Ⴓ
ႾႨႪႠႥႧႠ
3
ႳႴႠႪႭ ႨႤႱႭ ႵႰႨႱႲႤ ႻႤႭ ႶႥႧႨႱႠ ႺႾႭႥႤႪႨႱႠႭ ႣႠ ႼႫႨႣႠႭ ႬႠႧႪႨႱႫႺႤႫႤႪႭ ႸႤႨႼႷႠႪႤ ႨႭႥႠႬႤ

თარგმანი

კომენტარი

გ. ჩუბინაშვილი: „ტექსტის ბოლოს ამ წარწერის ავტორს, როგორც ჩანს, შეცდომა დაუშვია და «ძმათას» ნაცვლად ამოუკვეთავს სიტყვა «მამათა». ტექსტის ბოლოს ამ წარწერის ავტორს, როგორც ჩანს, შეცდომა დაუშვია და «ძმათას» ნაცვლად ამოუკვეთავს სიტყვა «მამათა».“

გამოცემები

    გიორგი ჩუბინაშვილი, ხცისის წარწერები

ფოტო