ზარზმის ფარსმან ერისთავის წარწერა სამწერობელზე

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
რიპიდი (სამწერობელი)
მასალა
ვერცხლი
აღმოჩენის ადგილი
ზარზმის მონასტერი
გარემოებები
ზარზმის დიდი ზომის სამწერობელი ზარზმის მონასტრიდან XVI საუკუნეში შემოქმედში (გურია) გადაიტანეს, ხოლო 1924 წლიდან საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ინახება
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა რვასტრიქონიანია. იგი მოთავსებულია ზარზმის დიდი ზომის სამწერობელზე
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ჭედური ასომთავრული წარწერა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
საამშენებლო
დათარიღება
XI AD
დათარიღების საფუძველი
historical, context

კრიტიკული

†ს(ა)ხ(ე)ლითა ღ(მრ)თ(ი)ს(აჲ)თა მე ფ(არ)სმ(ა)ნ ერ(ი)სთ(ა)ვმ(ა)ნ ძემ(ა)ნ
კო(ჳ)რთხეო(ჳ)ლისა ო(ჳფლ)ჲსა ივანე ლაკლაკისამ(ა)ნ შ(ე)ვქმ(ე)ნ ესე ს(ა)მწ(ერო)ბ(ელ)ნი ს(ა)ლ(ო)ცვ(ელა)დ ჩემ და
შვ(ი)ლთა ჩემთათ(ჳ)ს
ყ(ოვე)ლთა ს(ა)ხლისა ჩ(უე)ნისათა და მ(ო)ს(ა)ჴს(ე)ნ(ე)ბლ(ა)დ ს(უ)ლკ(უ)რთხ(ეუ)ლთა მშ(ო)ბ(ე)ლთა და ძმათა ჩ(ე)მთათ(ჳ)ს
5და ყ(ოვე)ლთა ს(ა)ხლისა ჩ(უე)ნისა გ(ა)რდაცვალებო(ჳ)ლ-
თათ(ჳ)ს და დ(ა)ვ(ა)სხენ წ(მიდას)ა საყდარსა ზ(ა)რზ(მა)ს მამო(ჳ)ლსა ჩ(ე)მსა წ(ინაშ)ე ხ(ა)ტსა ფერისცვ(ა)ლ(ე)ბ(ი)ს(ა)ს(ა)
აწ წმ(იდა)ნო მღდ(ე)ლნო და დ(ია)კ(ონ)ნო რ(ომელ)ნი იმს(ა)ხო(ჳ)-
რ(ე)ბდ(ე)თ ჴ(ო)რცსა და ს(ი)სხლსა ო(ჳფლი)სა ჩ(უე)ნ(ი)სა ჲ(ესო)ჳ ქ(რისტ)ესა მ(ო)გ(ჳ)ჴს(ე)ნ(ე)ნით წ(მიდას)ა ლ(ო)ცვ(ა)სა თქ(უენ)ს(ა)

დიპლომატიური

†ႱႾႪႨႧႠ ႶႧႱႧႠ ႫႤ ႴႱႫႬ ႤႰႱႧႥႫႬ ႻႤႫႬ
ႩႭႰႧႾႤႭႪႨႱႠ ႭჂႱႠ ႨႥႠႬႤ ႪႠႩႪႠႩႨႱႠႫႬ ႸႥႵႫႬ ႤႱႤ ႱႫႼႡႬႨ ႱႪႺႥႣ ႹႤႫ ႣႠ
ႸႥႪႧႠ ႹႤႫႧႠႧႱ
ႷႪႧႠ ႱႾႪႨႱႠ ႹႬႨႱႠႧႠ ႣႠ ႫႱჄႱႬႡႪႣ ႱႪႩႰႧႾႪႧႠ ႫႸႡႪႧႠ ႣႠ ႻႫႠႧႠ ႹႫႧႠႧႱ
5ႣႠ ႷႪႧႠ ႱႾႪႨႱႠ ႹႬႨႱႠ ႢႰႣႠႺႥႠႪႤႡႭႪ
ႧႠႧႱ ႣႠ ႣႥႱႾႤႬ ႼႠ ႱႠႷႣႠႰႱႠ ႦႰႦႱ ႫႠႫႭႪႱႠ ႹႫႱႠ ႼႤ ႾႲႱႠ ႴႤႰႨႱႺႥႪႡႱႱ
ႠႼ ႼႫႬႭ ႫႶႣႪႬႭ ႣႠ ႣႩႬႭ ႰႬႨ ႨႫႱႾႭ
ႰႡႣႧ ჄႰႺႱႠ ႣႠ ႱႱႾႪႱႠ ႭႱႠ ႹႬႱႠ ჂჃ ႵႤႱႠ ႫႢჄႱႬႬႨႧ ႼႠ ႪႺႥႱႠ ႧႵႱ

თარგმანი

†ღვთის სახელით, მე ფარსმან ერისთავმა, სულკურთხეული ივანე ლაკლაკის ძემ, შევქმენი ეს სამწერობელი ჩემი, ჩემი შვილებისა და მთელი სახლეულის სალოცველად, ჩემი სულკურთხეული მშობლებისა, ძმებისა და ჩვენი სახლეულის ყველა გარდაცვალებულთა სულის მოსახსენებლად და დავდე იგი ზარზმის წმიდა საყდარში, ჩემს მამულში, ფერისცვალების ხატის წინ. ამიერიდან, წმიდანო მღვდელნო და დიაკონნო, რომლებიც იმსახურებთ უფალი იესო ქრისტეს სისხლსა და ხორცს, თქვენს წმინდა ლოცვებში მოგვიხსენეთ.

კომენტარი

გამოცემები

    Г.Н. Чубинашвили, Грузинское чеканное искусство, 127-129

ფოტო