ბერდიკის სომხური წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ქვაჯვარი
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
ბერდეკი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

և ամիրսպասալ-
արութ(եա)ն Զաքարի
և Իւանէի ես Գրի-
գոր որդի Յիսէի թ-
5ողի զձեռնաւորա-
հակս Բերդկա վ-
ասն Շահնշահի արև-
շատութ(եա)ն և ինձ
մեղաց թողութե(ա)ն
10Վ̣Ա̣Յ̣Լ̣Ա̣Մ̣Ւ̣Ո̣Ւ̣Յ̣Ո̣Ւ̣Դ̣

დიპლომატიური

և ԱՄԻՐՍՊԱՍԱԼ
ԱՐՈՒԹՆ ԶԱՔԱՐԻ
և ԻՒԱՆԷԻ ԵՍ ԳՐԻ
ԳՈՐ ՈՐԴԻ ՅԻՍԷԻ Թ
5ՈՂԻ ԶՁԵՌՆԱՒՈՐԱ
ՀԱԿՍ ԲԵՐԴԿԱ Վ
ԱՍՆ ՇԱՀՆՇԱՀԻ ԱՐև
ՇԱՏՈՒԹՆ և ԻՆՁ
ՄԵՂԱՑ ԹՈՂՈՒԹԵ(Ա)Ն
10.............

თარგმანი

შ.დარჩიაშვილის თარგმანი (154-155): ზაქარიას და ივანეს ამირსპასალარობაში მე, ჰისეს ძე გრიგორმა მივუტევე საციხისთავო შაჰანშაჰის მზეგრძელობისა და ჩემს ცოდვათა მიტევებისათვის...

და ამირსპასალარობას ზაქარიასი და ივანესი მე, გრიგორმა, ძემ ჰისესი, ვაპატიე „სახელოსნე“ (გადასახადები//ხარკი, რომელსაც ხელოსნები კრეფენ) ბერდიკს შანშეს //შაჰინშაჰის მზეგრძელობისათვის და ჩემთვის ცოდვათა მიტევებისათვის ....(გაუშიფრავია) [კ. ღაფადარიანი აქ ვარაუდობს „ Ի վայելումն հաւատացելոց//საამებლად მორწმუნეთა“ - ტიპის ფრაზას]

კომენტარი

შესრულებულია ჰაღბატიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით 5 კილომეტრში მდებარე ბერდიკში აღმართული ქვაჯვრის წინა და უკანა მხარეს. კ. ღაფადარიანი ვარაუდობს, რომ ქვაჯვარს თავზე უნდა ჰქონოდა კიდევ ერთი ქვა, ზედ ამოკვეთილი ორსტრიქონიანი წარწერით, სადაც მოხსენიენული იქნებოდნენ თანადროული მეფეები - ან თამარი, ან გიორგი. წარწერა ათსტრიქონიანია, თარიღი , დიდი სომხური წელთაღრიცხხვით, ამოკვეთილია წინა მხარეს, - 661(+551/552= 1212), ტექსტი კი ამოკვეთილია უკანა მხარეს. კ.ღაფადარიანის ვარაუდით, ქვაჯვრიდან ჩემოვარდნილია ქვა, რომელზეც იქნებოდა ასეთი ტექსტი „მეფობაში ქართველთა დიდი თამარის .... ან დროში მეფისა ქართველთა გიორგის..“ კ.ღაფადარიანის წაკითხვა (# 174139, 252)

კ.ღაფადარიანი: მეხუთე სტრიქონში ღრიმეცი და ერზნკიანცი ნაცვლად ձեռնաւորահակս//“სახელოსნე“ (სახელმწიფო გადასახადი) -ისა კითხულობენ ձիւնաւորահակս//ცხენზე გადასახადი?

გამოცემები

ფოტო