საამშენებლო წარწერა ლიპარიტ ერისთავთ-ერისთავის მოსახსენებლით

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ბალავარი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
დიდი გომარეთი, წმ. მარიამის ეკლესია
ზომა
H. 60,W. 160,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ეკლესიის შესასვლელი კარის თავზე ჩადგმულ სამ გამყოფილებიან დიდ ბალავრის ქვაზე ოთხი წარწერაა ამოკვეთილი: 1) მარცხენა განყოფილებაში ამოკვეთილია 5 სტრიქონიანი წარწერა, 2) ქვის შუა განყოფილებაში, ჯვრის ორივე მხარეს, მკლავებს ზემოთ ამოკვეთილია წმინდანის სახელი, ვისი სახელობისაცაა ეკლესია, 1 სტრიქონად. 3) იგივე განყოფილებაში, ჯვრის ორივე მხარეს, მკლავებს ზემოთ ამოკვეთილია 5 სტრიქონიანი წარწერა. 4) ქვის მარჯვენა განყოფილებაში, მთელ სიგრძეზე ამოკვეთილია საამშენებლო შინაარსის წარწერა, 7 სტრიქონად. 62 43
ზომა
H. 43,W. ,
ასოთა სიმაღლე
4-10; 2-8 (IIIსტრ.); 5-10; 4-7; 4-6
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ასომთავრული წარწერა. ქარაგმის ნიშნად გამოყენებულია კიდურწაისრული სწორი, გრძელი, განივი ხაზი. 4-10; 2-8 (IIIსტრ.); 5-10; 4-7; 4-6
დეკორი
ფილას ირგვლივ ორმაგი ლილვის ოთხკუთხა ჩარჩო შემოუყვება, ხოლო მისი ზედაპირი ვერტიკალური ლილვებით სამად არის დაყოფილი. შუაში გამოსახულია ოთხსაფეხურიან სადგარზე აღმართული დიდი ზომის მონუმენტური ჯვარი, მკლავების ოდნავ გაფართოებული ბოლოებით.

ტექსტი

კატეგორია
საამშენებლო
დათარიღება
1034 AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

1
ქ(რისტ)ე მე(უ)ფ(ე)ო
დ(იდე)ბ(ისა)ო ა(დი)დ(ე)ნ
ლ(ი)პ(არი)ტ ე(რისთავთ)ე(რისთავი)
და შვ(ი)ლნი
5მისნი
2
წ(მიდა)ჲ მ(არია)მ
3
ქ(რისტ)ე ად(იდ)ე
ს(უ)ლი დი-
დ(ი)სა
ლ(ი)პ(არი)ტ
5ე(რისთავთ)ე(რისთავისა)ჲ
4
ს(ა)ხ(ე)ლ(ი)თა ღ(მრ)თ(ი)-
სა(ჲთა) და(იდ)ვა
ბ(ა)ლ(ავა)რი ესე ა-
დ(იდ)ენ ღ(მერთმა)ნ ე(რისთავთ)ე(რისთავის)
5ლ(ი)პ(არი)ტ(ი)ს უ(ფ)ლ(ო)ბ(ას)ა
ქ(ო)რ(ონი)კ(ო)ნი
იყო სმიბ

დიპლომატიური

1
ႵႤ ႫႤႴႭ
ႣႡႭ ႠႣႬ
ႪႮႲ ႤႤ
ႣႠ ႸႥႪႬႨ
5ႫႨႱႬႨ
2
ႼჂ ႫႫ
3
ႵႤ ႠႣႤ
ႱႪႨ ႣႨ
ႣႱႠ
ႪႮႲ
5ႤႤჂ
4
ႱႾႪႧႠ ႶႧ
ႱႠ ႣႠႥႠ
ႡႪႰႨ ႤႱႤ Ⴀ
ႣႤႬ ႶႬ ႤႤ
5ႪႮႲႱ ႳႪႡႠ
ႵႰႩႬႨ
ႨႷႭ ႱႫႨႡ

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა გაცხოველებული იყო სინგურით. ბალავრის ქვაზე მოთავსებული წარწერები გაერთიანებულია ერთ დიდ სათაურში: „საამშენებლო წარწერა ლიპარიტ ერისთავთ-ერისთავის მოსახსენებლით“, მაგრამ ოთხივე წარწერას აქვს ცალკე სათაურები: 1)„ ლიპარიტ ერისთავთ-ერისთავისა და მისი შვილების სადიდებელი წარწერა“, 2) „წმ. მარიამის წარწერა“, 3) „ერისთავთ-ერისთავის ლიპარიტ III რატის ძის მოსახსენიებელი წარწერა“, 4) „ლიპარიტ IV ერისთავთ-ერისთავის სადიდებელი წარწერა“. დაზიანება: წარწერის ქვა და შესაბამისად წარწერა დაზიანებული არ არის. მარჯვენა ნაწილში წითელი საღებავი თითქმის აღარ შეიმჩნევა. წარწერას ახლავს თარიღი: ქორონიკონი სნდ (254+780=1032) პირველი წარწერის მესამე სტრიქონში ვ. სილოგავა კითხულობს: ე(რისთავთა) ე(რისთავი), ეპისკოპოსი ზენონი კი მეოთხე სტრიქონში კითხულობს: შუილნი. მეორე წარწერაში დ. ბერძენიშვილი კითხულობს: მამაა. მესამე წარწერის მეორე-მესამე სტრიქონში ვ. სილოგავა კითხულობს: დიდისა, მეხუთეში - ე(რისთავთა) ე(რისთავისა)ჲ; ეპისკოპოსი ზენონი მეორე სტრიქონში კითხულობს: ასული, მეოთხე წარწერის პირველ-მეორე სტრიქონებში ეპისკოპოსი ზენონი კითხულობს: ღმრთისათა, მეორეში - დაიდუა; ეპისკოპოსი ზენონი, დ. ბერძენიშვილი და ექ. თაყაიშვილი მეხუთე სტრიქონში კითხულობენ: უფლებასა; ექ. თაყაიშვილი და დ. ბერძენიშვილი პირველ-მეორე სტრიქონებში კითხულობენ: ღმრთისა; ვ. სილოგავა მესამე სტრიქონში კითხულობს: ბ(ა)ლ(აჰვა)რი, მეოთხეში - ე(რისთავთა) ე(რისთავის), მეექვსეში - ქრ(ონი)კ(ო)ნი

გამოცემები

    გიორგი ოთხმეზური დმანისი, ქვემო ქართლის ეპიგრაფიკული კორპუსი თბილისი 2018 119-121 Е. Такайшвили археологические экскурсии, разыскания и эаметки IV тифлис 1913 86 ვალერი სილოგავა ქვემო ქართლის წარწერები (ზოგადი მიმოხილვა) კრებ. „დმანისი“ II თბილისი 2000 243 დევი ბერძენიშვილი ნარკვევები ქვემო ქართლის ისტორიული გეოგრაფიიდან თბილისი სეზანი 2014 107 გიორგი ოთხმეზური დმანისის რაიონის ეპიგრაფიკული ძეგლების (წარწერების მიმოხილვა და ისტორიული ექსკურსი) თბილისი 2016 23

ფოტო