აფრიდონის შეწირულობის აქტი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
სამხრეთ თაღის პილონი
მასალა
მუქი ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
დმანისის კათედრალური ტაძარი
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ტაძრის დას. კარიბჭის ინტერიერში, სამხრეთ თაღის პილონზე, მუქი ფერის ქვაზე. ამოკვეთილია 1 სტრიქონიანი წარწერა. 158 10
ზომა
H. 10,W. ,
ასოთა სიმაღლე
3,6-7
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
კიდურწერტილოვანი ასომთავრული წარწერა. ქარაგმის ნიშანი: კიდურწერტილოვანი, კლაკნილი, მოკლე ხაზი. განკვეთილობის ნიშანი: ორწერტილი, ნახმარია საწყის 5 სიტყვასთან. გვხვდება შეწიაღებაც. 3,6-7
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
შეწირულობის აქტი
დათარიღება
XIII AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

✝ ამის(ს)ა შ(ე)ნ(ე)ბ(ას)ა შ(ინ)ა შ(ე)სწ(ი)რა აფრ(იდო)ნ ლ დრ(აჰ)კ(ან)ი დღე გ(აუ)კ(უეთე)თ აღ(ა)პ(ა)დ ღ(მრთი)ს(მშო)ბ(ლი)ს შ(ო)ბ(ა)ჲ ვ(ი)ნც(ა) დ(აა)კ(ლო)ს კრ(უ)ლ(მ)ცა არს

დიპლომატიური

✝ამისაშნბაშაშსწრააფრნლდრკიდღეგკთაღპდღსბსშბჲვნცდკსკრლცაარს

თარგმანი

კომენტარი

დაზიანება: ქვის მცირე დაზიანებები არ ასახულა წარწერის ტექსტზე. წარწერის დათარიღება წინა გამოცემებში: ე. თაყაიშვილი წარწერას გიორგი ბრწყინვალის დროით ათარიღებს, ვ. ჯაფარიძე - 1214-1222 წლებით, ვ. სილოგავა - 1207-1223 წლებით. წარწერის დათარიღების საფუძველი: შინაარსი - წარწერის მიხედვით, კარიბჭის მშენებლობის დროს ვინმე აფრიდონს შეუწირავს ეკლესიისთვის 30 დრაჰკანი, ამის აღმნიშვნელი წარწერა, მშენებლობის პროცესში თუ არა, მისი დამთავრებიდან მალევე უნდა გაეკეთებინათ. ე. თაყაიშვილი რამდენიმე სიტყვას განსხვავებულად კითხულობს: აფარნაზ დრაჰკანი დ (4), უფლისა შობასა, კრულ; ლ. მუსხელიშვილიც განსხვავებულად კითხულობს რამდენიმე სიტყვას: ამისა, გაოკვეთა, კროლმცა

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო