აფრიდონის შეწირულობის აქტი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
სამხრეთ თაღის პილონი
მასალა
მუქი ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
დმანისის კათედრალური ტაძარი
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ტაძრის დას. კარიბჭის ინტერიერში, სამხრეთ თაღის პილონზე, მუქი ფერის ქვაზე. ამოკვეთილია 1 სტრიქონიანი წარწერა. 158 10
ზომა
H. 10,W. ,
ასოთა სიმაღლე
3,6-7
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
კიდურწერტილოვანი ასომთავრული წარწერა. ქარაგმის ნიშანი: კიდურწერტილოვანი, კლაკნილი, მოკლე ხაზი. განკვეთილობის ნიშანი: ორწერტილი, ნახმარია საწყის 5 სიტყვასთან. გვხვდება შეწიაღებაც. 3,6-7
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
შეწირულობის აქტი
დათარიღება
XIII AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

✝ ამის(ს)ა შ(ე)ნ(ე)ბ(ას)ა შ(ინ)ა შ(ე)სწ(ი)რა აფრ(იდო)ნ ლ დრ(აჰ)კ(ან)ი დღე გ(აუ)კ(უეთე)თ აღ(ა)პ(ა)დ ღ(მრთი)ს(მშო)ბ(ლი)ს შ(ო)ბ(ა)ჲ ვ(ი)ნც(ა) დ(აა)კ(ლო)ს კრ(უ)ლ(მ)ცა არს

დიპლომატიური

✝ ႠႫႨႱႠ ႸႬႡႠ ႸႠ ႸႱႼႰႠ ႠႴႰႬ Ⴊ ႣႰႩႨ ႣႶႤ ႢႩႧ ႠႶႮႣ ႶႱႡႱ ႸႡჂ ႥႬႺ ႣႩႱ ႩႰႪႺႠ ႠႰႱ

თარგმანი

კომენტარი

დაზიანება: ქვის მცირე დაზიანებები არ ასახულა წარწერის ტექსტზე. წარწერის დათარიღება წინა გამოცემებში: ე. თაყაიშვილი წარწერას გიორგი ბრწყინვალის დროით ათარიღებს, ვ. ჯაფარიძე - 1214-1222 წლებით, ვ. სილოგავა - 1207-1223 წლებით. წარწერის დათარიღების საფუძველი: შინაარსი - წარწერის მიხედვით, კარიბჭის მშენებლობის დროს ვინმე აფრიდონს შეუწირავს ეკლესიისთვის 30 დრაჰკანი, ამის აღმნიშვნელი წარწერა, მშენებლობის პროცესში თუ არა, მისი დამთავრებიდან მალევე უნდა გაეკეთებინათ. ე. თაყაიშვილი რამდენიმე სიტყვას განსხვავებულად კითხულობს: აფარნაზ დრაჰკანი დ (4), უფლისა შობასა, კრულ; ლ. მუსხელიშვილიც განსხვავებულად კითხულობს რამდენიმე სიტყვას: ამისა, გაოკვეთა, კროლმცა

გამოცემები

    გიორგი ოთხმეზური დმანისი, ქვემო ქართლის ეპიგრაფიკული კორპუსი თბილისი 2018 162-163 ექვთიმე თაყაიშვილი სომხით-საორბელოს ძეგლების წარწერები ჟურნ. კავკასიონი პარიზი 1929 102-103 ლ. მუსხელიშვილი დმანისი (ქალაქის ისტორია და ნაქალაქარის აღწერა) შოთა რუსთაველის ეპოქის მატერიალური კულტურის ძეგლები თბილისი 1938 386 ვ. ჯაფარიძე ადრეული შუა საუკუნეების არქეოლოგიური ძეგლები ქვემო ქართლიდან (დმანისის არქეოლოგიური ექსპედიციის მასალების მიხედვით) თბილისი მეცნიერება 1982 51-52

ფოტო