იასპის ქვა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ბეჭედი
მასალა
იასპი
აღმოჩენის ადგილი
სამთავრო
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
საქართველოს გლიპტიკის კაბინეტი 225
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ბეჭდიდან ამოვარდნილ წაკვეთილი კონუსის ფორმის იასპის ქვაზე ფუძეთაგან პატარა წრიულ წახნაგზე ამოკვეთილია 2-სტრიქონიანი წარწერა.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ნეგატიური ბერძნული წარწერა შესრულებულია კუთხოვანი მთავრული ასოებით.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ამულეტი
დათარიღება
I-III AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

თარგმანი

ბედნიერი იყავი

კომენტარი

წარწერაში გამოთქმულია სურვილი მის მიმართ, ვისაც ეს ნივთი აჩუქეს. ასოთა მოხაზულობის (კუთხოვანი ε, ორგვარი υ), ენობრივი ნორმის (ει- დიფთონგი გადმოცემულია ι-ით) საკმაოდ გავრცელებული ფორმულის მიხედვით წარწერა I საუკუნეებით უნდა დათარიღდეს. მ. მაქსიმოვა ნივთს (ცხადია, წარწერიანად) III ს-ით ათარიღებს.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 262-263 თინათინ ყაუხჩიშვილი, ბერძნული წარწერები საქართველოში, 257-258 М. И. Максимова, Геммы из некрополя Мцхеты-Самтавро, 257

ფოტო