ოქროს ბეჭედი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ბეჭედი
მასალა
ოქრო
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
საქართველოს მუზეუმი № 1189
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ოქროს ბეჭედზე დამაგრებულია შავი, გაუმჭვირვალე მინის თვალი, რომელზედაც გამოსახული მამაკაცი პროფილში (სპეციალისტთა აზრით, რეალისტურად შესრულებული პორტრეტი). კეფისა და მარჯვენა მხრის უკან ბერძნული წარწერაა ორ სტრიქონად. 15 21
ზომა
H. 21,W. ,
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარწერა ამოჭრილია ზედაპირულად და ძალიან მცირე ზომის ასოებით. კიდეზე ასოების ნაწილი გადაცვეთილია (შესაძლოა გემის ბუდეში ჩასმის დროს თვალი გადახეხეს?)
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მემორიალური
დათარიღება
III AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

Γεμ(scil. ίν)-
ου

დიპლომატიური

ΓΕΜ(scil. ΙΝ)
ΟΥ

თარგმანი

გემინოსისა

კომენტარი

სპეციალისტებს გემაზე მოთავსებული წარწერა ქვისმჭრელის სახელად მიაჩნიათ, ხოლო თვით ნივთი რომაული გლიპტიკის ხელოვნების ნიმუშად.

წარწერა პალეოგრაფიულად (Υ, Ε) I საუკუნეებით თარიღდება. გლიპტიკური ანაზილის საფუძველზე ის III ს-ით არის დათარიღებული.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 263 ქ. ჯავახიშვილი, გ. ნემსაძე, ზღუდერის სამაროვნის გლიპტიკური ძეგლები, 129-154

ფოტო