ბრინჯაოს ბეჭედი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ბეჭედი
მასალა
ბრინჯაო
აღმოჩენის ადგილი
სამთავრო
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
საქართველოს მუზეუმი № 226
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ბრინჯაოს ბეჭდის ფარზე 2 სტრიქონად ამოჭრილია ბერძნული წარწერა 1,5 2
ზომა
H. 2,W. ,
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარწერის პირველი სტრიქონი იკითხება მარჯვნიდან მარცხნივ, მეორე კი - მარცხნიდან მარჯვნივ.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
IV-V AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

Θεό(scil. δοτος)
θεοῦ

დიპლომატიური

ΘΕΟ(scil. ΔΟΤΟΣ)
ΘΕΟΥ

თარგმანი

თეო[დოტოს?] ღმრთისა

კომენტარი

დაწერილობის მიხედვით (ადრებიზანტიურისათვის დამახასიათებელი ου - ლიგატურა, ε-სათვის η-ს ხმარება) წარწერა ადრებიზანტიური ხანით თარიღდება. მ. მაქსიმოვას აზრით, ნივთი IV-V სს-ით უნდა დათარიღდეს.

წარწერაში საინტერესოა სიტყვა θεο-სთვის ΘΗΟ - დაწერილობა, რაც ამ დროისთვის მთლად ჩვეულებრივი არ არის. წარწერა შინაარსით საქარისტიანო ხასიათისაა, ამიტომ IV ს-ზე ადრე ის ჩვენში ვერ მოხვდებოდა (კიდევაც რომ ნივთი შემოტანილი იყოს და არა ადგილობრივი წარმოშობისა).

ბეჭედი შესწავლილი აქვს მ. მაქსიმოვას. მისი ვარაუდით I ნაწილი წარწერისა არის რომელიმე სახელის შემოკლება: Θεόφιλος, Θεόδοτος... ან Θεός-ისა, ან Θεοτόκος-ისა.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 266 თინათინ ყაუხჩიშვილი, ბერძნული წარწერები საქართველოში, 257 М. И. Максимова, Геммы из некрополя Мцхеты-Самтавро, 261-262

ფოტო