აგური ბერძნული მთავრული წარწერით

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
აგური
მასალა
თიხა
აღმოჩენის ადგილი
წებელდა
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
აფხაზეთის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის საცავი
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
აგურზე გამოყვანილია ბერძნული მთავრული წარწერა.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარწერა შესრულებულია დაუდევარი ხელით, აგურის გამოწვამდე.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
სავედრებელი
დათარიღება
VI-VII AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

ἅγιε θ(εο)τ(ό)κ(ε) βοήθι

დიპლომატიური

ΑΓΙΕΘΤΚΒΟΗΘΙ

თარგმანი

წმიდაო ღვთისმშობელო შეეწიე...

კომენტარი

დათარიღება ხდება ასოთა მოხაზულობის, ლიგატურისა და მართლწერის ნორმის (βοηθι) მიხედვით. არქეოლოგიური და ნუმიზმატიკური მასალის საფუძველზე აგური VI ს-ის 30-იან წლებს განეკუთვნება.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 79

ფოტო