ვერცხლის კოვზი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
კოვზი
მასალა
ვერცხლი
აღმოჩენის ადგილი
ზღუდერი
გარემოებები
ნივთი მოპოვებულია არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ სამარხში.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
კოვზი არის ოვალური პირით და 8 წახნაგა ტარით. ტარზე ამოკაწრულია ორი წარწერა ბერძნულად და არამეულად.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
არ არის მითითებული
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მემორიალური
დათარიღება
II-III AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

თარგმანი

ხედი

კომენტარი

ბერძნული წარწერა ΧΗΔ/Χηδ ხედ-ი შესაძლოა არის საკუთარი სახელი (მთლიანად ან შემოკლებით. მაგ., შავიზღვისპირეთში გვაქვს სახელები Χαδικίας და Χαδάκης). არამეულად ამოკაწრული სიტყვაც იკითხება Ked, ე.ი. იმეორებს ბერძნულს (გ. გიორგაძის აზრით, ბერძნულ-არამეული ΧΗΔ|Ked შესაძლოა უკავშირდებოდეს ოსურ Gädi-ს. ე.ი. ქართულად იქნება სახელი "ქედი", მ. ჭელიძე 1990: 74).

ბერძნული ასოთა მოხაზულობა რაიმე საგანგებო მონაცემებით არ გამოირჩევა. დათარიღების საფუძველია ნივთის ანალიზი, მასზე ბერძნულ-არამეული წარწერების პარალელურად არსებობა და სამარხის ინვენტარი.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 268 მ. ჭელიძე, ეპიგრაფიკული შენიშვნები, 71-76

ფოტო