ოქროს ქამრის ბალთა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ქამრის ბალთა
მასალა
ოქრო
აღმოჩენის ადგილი
არმაზისხევი
გარემოებები
ნივთი მოპოვებულია ე.წ. ასპავრუკის სამარხში.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
საქართველოს მუზეუმი Nა40/I48
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
8 21
ზომა
H. 21,W. ,
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარწერა შესრულებული წრიულად ბერძნული, ასომთავრული საგანგებოდ გამოყვანილი ასოებით. წარწერაში ნაწილი (ქალის სახელი) ნეგატიურადაა ამოკვეთილი, ნაწილი - შერეულად.
დეკორი
ქამრის ბალთაში ჩასმულია გემა - ალმანდინზე ორი ადამიანის, მამაკაცისა და ქალის გამოსახულებებით, რომლებიც ერთმანეთს უყურებენ.

ტექსტი

კატეგორია
მემორიალური
დათარიღება
II AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

Ζευάχης ζωή μου Καρπάκ

დიპლომატიური

ΖΕΥΑΧΗΣΖΩΗΜΟΥΚΑΡΠΑΚ

თარგმანი

ზევახეს ჩემი სიცოცხლე, კარპაკი.

კომენტარი

ეს არის წარჩინებული ცოლ-ქმრის გამოსახულება და ცოლი ქმარს ამგვარად მიმართავს. ნივთი კარპაკის საბეჭდავი უნდა იყოს (მისი სახელია ნეგატიურად ამოკვეთილი).

სპეციალისტთა აზრით, კარპაკი და ზევახესი სერაფიტის და ასპავრუკ პიტიახშის მშობლები არიან. "კარპაკი" მხოლოდ ამ წარწერის მიხედვით ცნობილი, ირანული სახელია. "ზევახესი" საქართველოს ბერძნულ წარწერებში რამდენჯერმე გვხვდება. მის სადაურობაზე სხვადასხვა აზრი არსებობს, ნივთი ადგილობრივ ნახელავად არის მიჩნეული.

ასოთა მოხაზულობა (μ, σ, υ, ε კუთხეებში საგანგებო ჩაღრმავებებით) და ენობრივი მონაცმი (ο და ω-ს ხმარების აღრევა -ζοη) მიუთითებენ რომაულ ხანაზე, ე.ი. ჩვენი წ.ა. I საუკუნეებზე. ისტორიული რეალიების გათვალისწინებით (არმაზის ბილინგვა, არმაზისხევის სამარხებისა და იქ დაცული ინვენტარის თარიღები) ნივთი და მისი წარწერა II ს-ით თარიღდება.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 259-260 თინათინ ყაუხჩიშვილი, ბერძნული წარწერები საქართველოში, 260-261 ს. ყაუხჩიშვილი, არმაზში აღმოჩენილი ბერძნული წარწერები, 169-170 თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ისტორიის ძველი ბერძნული წყაროები, 250-251 მარგ. ლორთქიფანიძე, არმაზხევსა და ბაგინეთზე აღმოჩენილი გლიპტიკური ძეგლები

ფოტო