წარწერა სანათურზე

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
სანათური
მასალა
თიხა
აღმოჩენის ადგილი
სოხუმი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
სოხუმის მუზეუმი 72-153
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
8 6,5
ზომა
H. 6,5,W. ,
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ბერძნული წარწერა შესრულებულია ჩაღრმავებული მთავრული ასოებით, სანათურის გამოწვამდე.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
სადიდებელი
დათარიღება
წარწერის ენობრივი და პალეოგრაფიული თავისებურებებიდან გამომდინარე წარწერა II-III სს-ში AD უნდა იყოს შესრულებული.
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

περαθεὶς
προσκύνει
κῦριν Ἑρμῆν
Μαρκῦριν
5 ὑπὲρ σωτη-
ρίας

დიპლომატიური

ΠΕΡΑΘΕΙΣ
ΠΡΟΣΚΥΝΕΙ
ΚΥΡΙΝΕΡΜΗΝ
ΜΑΡΚΥΡΙΝ
5ΥΠΕΡΣΩΤΗ
ΡΙΑΣ

თარგმანი

მოგზაურო, თაყვანიეც მეუფე ჰერმეს-მერკურის (თავის) გადასარჩენად.

კომენტარი

წარწერა გაუკეთებია დიოსკურია-სებასტოპოლისელ ვაჭარს, რომელსაც ქვეყანაში უხდება მოგზაურობა, თაყვანს სცემს თავის მფარველ ღვთაებას და მისგან სხნას, დაცვას მოელის.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 77-78

ფოტო