ქობაირის მონასტრის ეპიტაფია ივანე მანდატურთუხუცესის ძის, შანშე ათაბაგის ძმის, ბერი პიმენისი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ეპიტაფია
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ქობაირის მონასტერი, სომხეთი
გარემოებები
2011 წელს ქეთი ასათიანისა და გიორგი კალანდიას ორგანიზებით განხორციელებული ორი სამეცნიერო ექსპედიციის შედეგად ქობაირის მონასტერში გამოვლინდა მანამდე უცნობი 9 ახალი ქართული ეპიტაფია
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ქობაირის მონასტერი, სომხეთი
ზომა
H. 96,W. 60,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა ექვსსტრიქონიანია. იგი შესრულებულია ბერი პიმენის საფლავზე, რომელიც მთავარი ეკლესიის ჩრდილოეთ კედელთან აწ უკვე დანგრეულ ეკვდერში მდებარეობს
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ასომთავრული წარწერა. შესრულებულია ლამაზი ხელით
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ეპიტაფია
დათარიღება
XIII-XIV AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

† ესე საფლავი ჩემ ცოდვილი-
სა ივ(ა)ნე მ(ა)ნდატო(ჳ)რთ(უ)ხუც-
ესისა ძისა და ათ(ა)ბაქისა შ-
ანშეს ძმისა ბერისა პიმე-
5ნჲსი ლოცვ(ა)სა მ(ო)მ-
იხსენებდეთ

დიპლომატიური

† ႤႱႤ ႱႠႴႪႠႥႨ ႹႤႫ ႺႭႣႥႨႪႨ
ႱႠ ႨႥႬႤ ႫႬႣႠႲႭႰႧႾႳႺ
ႤႱႨႱႠ ႻႨႱႠ ႣႠ ႠႧႡႠႵႨႱႠ Ⴘ
ႠႬႸႤႱ ႻႫႨႱႠ ႡႤႰႨႱႠ ႮႨႫႤ
5ႬჂႱႨ ႪႭႺႥႱႠ ႫႫ
ႨႾႱႤႬႤႡႣႤႧ

თარგმანი

† ეს არის საფლავი ცოდვილი ივანე მანდატურთუხუცესის ძის, შანშე ათაბაგის ძმის, ბერი პიმენისი, ლოცვასა მომიხსენებდეთ.

კომენტარი

ბერი პიმენი ივანე II მხარგრძელის ვაჟია და შანშეს ძმა. გამომცემელთა აზრით, ეპიტაფია ფასდაუდებელ ინფორმაციას იძლევა მანდატურთუხუცეს ივანე II-ის ოჯახის შესახებ. კერძოდ, აქამდე ცნობილი იყო, რომ მას ხუთი ვაჟი ჰყავდა: შაჰანშე II, ვაჰრამი, არტაშირი, აღბუღა და ზაზა. ეპიტაფიიდან ირკვევა, რომ მას კიდევ ერთი ვაჟი ჰყოლია: ბერი პიმენი. ქობერის მონასტრის სხვა ეპიტაფიიდან მისი ასულის ვინაობასაც ვიგებთ: სულა გურკნელის მეუღლე თამარ მხარგრძელი.

გამოცემები

    ქეთი ასათიანი, გიორგი კალანდია, ქობერის მონასტრის ქართული წარწერები, 10-14

ფოტო