ქობაირის მონასტრის ეპიტაფია მეღვინეთუხუცეს ივანეს მეუღლის გურჯიხათუნისა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ეპიტაფია
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ქობაირის მონასტერი, სომხეთი
გარემოებები
2011 წელს ქეთი ასათიანისა და გიორგი კალანდიას ორგანიზებით განხორციელებული ორი სამეცნიერო ექსპედიციის შედეგად ქობაირის მონასტერში გამოვლინდა მანამდე უცნობი 9 ახალი ქართული ეპიტაფია
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ქობაირის მონასტერი, სომხეთი
ზომა
H. 176,W. 75,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა ოთხსტრიქონიანია. იგი ამოკვეთილია რუხი ფერის საფლავის ქვაზე, რომელიც ქობაირის მონასტრის მთავარი ეკლესიის კარიბჭის ჩრდილოეთით, დასავლეთიდან მესამე სვეტის წინ, მისგან დაახლოებით 40 სმ-ის დაშორებით, მიწაშია ჩადგმული. საფლავის ქვას ზედა მარჯვენა კიდე მომრგვალებული, ხოლო დანარჩენი სამი კიდე დაკუთხული აქვს. 56 60
ზომა
H. 60,W. ,
ასოთა სიმაღლე
3
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ასომთავრული წარწერა 3
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ეპიტაფია
დათარიღება
XIII-XIV AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

ესე ს(ა)ფლ(ა)ვი მეღ-
ჳნ(ე)თუხ(უ)ც(ე)ს(ი)სა
ივ(ანე)ს მ(ე)უღლ(ი)სა გ(უ)რჯ-
იხ(ა)თ(უ)ნისი შ(ეუნდვე)ნ ღ(მერთმა)ნ

დიპლომატიური

ႤႱႤ ႱႴႪႥႨ ႫႤႶ
ჃႬႧႳႾႺႱႱႠ
ႨႥႱ ႫႳႶႪႱႠ ႢႰႿ
ႨႾႧႬႨႱႨ ႸႬ ႶႬ

თარგმანი

ეს არის საფლავი ივანე მეღვინეთუხუცესის მეუღლის, გურჯიხათუნის, შეუნდოს ღმერთმა.

კომენტარი

წარწერაში გამოყენებულია ქარაგმის ნიშნები: განივი კლაკნილი ხაზი; განკვეთილობის ნიშნები: ორი პატარა რგოლი ან ორწერტილი თითქმის ყოველი სიტყვის შემდეგ; ტექსტში ბგერა უ, რიგ შემთხვევებში, Ⴍ-ს (ო) საშუალებით არის გადმოცემული; გვხვდება ლიგატურის შემთხვევები. წარწერა დაზიანებული არ არის და ტექსტი თავიდან ბოლომდე გარკვევით იკითხება.

ქეთი ასათიანისა და გიორგი კალანდიას აზრით, ამ ეპიტაფიით ვიგებთ, რომ ქობერში, მხარგრძელთა ქართულ სამოხელეო აპარატში არსებობდა მეღვინეთუხუცესის სახელო.

გამოცემები

    თემო ჯოჯუა, გიორგი გაგოშიძე, ქობაირის, ჰნევანქისა და ახტალის მონასტრების ქართული ლაპიდარული წარწერები, 283-284 ქეთი ასათიანი, გიორგი კალანდია, ქობერის მონასტრის ქართული წარწერები, 10-14

ფოტო