მურუხის წარწერა დაღესტნიდან

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ჯვარი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
სოფ. მურუხი, ჭაროდის რაიონი, დაღესტანი
გარემოებები
ჭაროდის რაიონის სოფ. მურუხში ერთი სახლის კედელში აღმოჩნდა ჩასმული ქართულწარწერიანი ქვა, რომელიც 20 წელზე მეტი ხნის წინ წამოუღიათ მშენებლებს მურუხის განაპირიდან და ჩაუსვამთ ხსენებული სახლის კედელში, რა დროსაც ქვის ზედა ნაწილი ჩამომტვრეულა. ამ ქვის წარწერა ახლახან გამოქვეყნდა (Хапизов Ш.М. Грузинская надпись из юго-восточной Аварии. Материалы III международного конгресса кавказоведов. Тбилиси, 2013, 205-206 (ინგლისურ ენაზე); 468-470 (რუსულ ენაზე). სოფ. მურუხი კლდეზე აგებული კოშკის ირგვლივაა გაშენებული. კოშკისგან მოშორებით სასაფლაოა, რომელსაც იქაურები ქაფურაზულ ხაბალს „ურწმუნოთა საფლავებს“ უწოდებენ. სწორედ აქედან წამოუღიათ ქართულწარწერიანი ქვაც. სავარაუდოა, რომ ქვა ჯვარს წარმოადგენდა, რომლისგანაც გადარჩენილია მხოლოდ ქვედა ნაწილი უმკლავებოდ.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
სოფ. მურუხი, ჭაროდის რაიონი, დაღესტანი
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა სამსტრიქონიანია
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ნუსხური წარწერა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
სავედრებელი
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ს(უ)ლსა
ქოჟი-
გისა

დიპლომატიური

ႱႪႱႠ
ႵႭႯႨ
ႢႨႱႠ

თარგმანი

სულსა ქოჟიგისა...

კომენტარი

შაჰბან ჰაფიზოვის აზრით, წარწერა ტ. გუდავას მიერ ამოკითხული ჩახუტის წარწერის მსგავსად მთავრდება სიტყვებით: ს(უ)ლსა ქოჟიგისა (შდრ. ტ. გუდავას მიერ ამოკითხული: ს(უ)ლსა ჩახუტისსა). ვინაიდან ტ. გუდავას ტექსტი იწყებოდა სიტყვებით: ჯვარი ქრისტესი. უფალო განუსვენე..., ლოგიკურად უნდა ვივარაუდოთ, რომ მურუხის წარწერაშიც გამოითხოვდნენ ვინმე ქოჟიგის სულის განსვენებას.

გამოცემები

    შაჰბან ჰაფიზოვი, ქართული, ქართულ-ხუნძური და ხუნძური წარწერები მთიან ხუნძეთში (დაღესტანი), 130

ფოტო