ბიბლიოგრაფიაშაჰბან ჰაფიზოვი, ქართული, ქართულ-ხუნძური და ხუნძური წარწერები მთიან ხუნძეთში(დაღესტანი), ქართული უნივერსიტეტის შრომები, III, გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2017, გვ. 106-157