აქაროს მთის XIII წარწერა დაღესტნიდან

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ჯვარი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
აქაროს მთა, დაღესტანი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
სავედრებელ-მოსახსენიებელი
დათარიღება
X-XI AD
დათარიღების საფუძველი
lettering, historical, context

კრიტიკული

[] წმიდაჲ პეტრე []

დიპლომატიური

[] ႼႫႨႣႠჂ ႮႤႲႰႤ []

თარგმანი

...წმიდაჲ პეტრე...

კომენტარი

დაღესტანში ყველაზე მეტი ქართული წარწერა აღმოჩნდა დაღესტნურ-ქართული არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ აქაროს მთის X-XIV საუკუნეთა ეკლესიის ნაშთების გათხრისას. აქ გამოვლინდა ქვის ჯვრებისა და ქვის კვადრებზე გამოსახული ჯვრების მრავალი ნამსხვრევი. მათ უმრავლესობაზე სავედრებელ-მოსახსენიებელი წარწერებია, რომლებიც შესრულებულია ასომთავრულითა და ნუსხურით. გ. ღამბაშიძის აზრით, ამ წარწერებში ათორმეტთა მოციქულთა ხშირი ხსენება იძლევა საფუძველს იმის სავარაუდოდ, რომ აქაროს მთის ტაძარი უკურთხებიათ წმიდათა ათორმეტთა მოციქულთა სახელობაზე. პალეოგრაფიული ნიშნების მიხედვით ეს წარწერები თარიღდება X-XI საუკუნეებით. გ. ღამბაშიძემ გამოაქვეყნა აქაროს მთაზე მიკვლეული თექვსმეტი წარწერის ტექსტი ილუსტრაციების გარეშე (Гамбашидзе Г.Г. Грузинские лапидарные надписи из христианского храма на горе Акаро над Хунзахом (Дагестан). Кавказ и степной мир в древности и средние века. Махачкала, 2000, 77-78).

გამოცემები

    შაჰბან ჰაფიზოვი, ქართული, ქართულ-ხუნძური და ხუნძური წარწერები მთიან ხუნძეთში (დაღესტანი), 130-131

ფოტო