კაბენის ღვთისმშობლის ეკლესიის წარწერები

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფრესკა
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
კაბენის ღვთისმშობლის ეკლესია
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
კაბენის ღვთისმშობლის ეკლესია
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
კაბენის ეკლესიაში შემორჩენილია ფრესკათა ფრაგმენტები ქართული და ბერძნული წარწერებით. სამხრეთის თაღში, აღმოსავლეთის კუთხეში გამოსახულია ღვთისმშობელი ყრმით და მასზე წარწერით (თავის აქეთ-იქით); სამხრეთის მკლავის ნახევარსვეტის დასავლეთის წახნაგზე გამოსახულია ფეხშიშველა შარავანდედიანი მამაკაცი, მოკლე სამოსით, ხელში ბერძნულწარწერიანი გრაგნილით, წარწერა ძალიან არის დაზიანებული.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ფრესკაზე წარწერები შესრულებულია ასომთავრული ბერძნულით. წარწერისათვის დამახასიათებელია: გულმოდგინედ გამოყვანილი მთავრული ასოები (ნუსხურის შეურევლად), კუთხეების მკაფიო აღნიშვნით (Α), ლიგატურებით (ου).
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
XII-XIII AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

1
Μ(ήτηρ) θ(εοῦ)
2
(scil. ἰ)δὲ ὁ ἀ-
μνὸς τοῦ
θ(εο)ῦ ὁ α(scil. ἴ)ρ(scil. ων)
τὴν ἁμαρ-
5τίαν τοῦ (scil. κόσμου)

დიპლომატიური

1
ΜΘ
2
(scil. Ι)ΔΕΟΑ
ΜΝΟΣΤΟΥ
ΘΥΟΑ(scil. Ι)Ρ(scil. ΩΝ)
ΤΗΝΑΜΑΡ
5ΤΙΑΝΤΟΥ(scil. ΚΟΣΜΟΥ)

თარგმანი

დედა ღმრთისა

აჰა კრავი ღმრთისაჲ, რომელმან აღიხუნეს ცოდვანი სოფლისანი (ინე, 1, 29)

კომენტარი

კაბენის, იგივე ყანჩავეთის ღვთისმშობლის ეკლესია (აგებული VIII-IX ს-ში და საფუძვლიანად გადაკეთებული XII-XIII სს-ში: Г. Чубинашвили, Архитектурные памятники VIII и IX века в Ксанском ущелье: Ars Georgica I, 1-31. ექ. თაყაიშვილს ტაძარი XII-XIII სს-ში აგებულად მიაჩნია და XIV ს-ში გადაკეთებულად. იხ. მისი Археологические экскурсии... V 114) ძალიან დაზიანებულია.

სამხრეთის თაღის წარწერაში შემოკლება ამ, ასე გავრცელებული წარწერისა მთლად ჩვეულებრივი არ არის: აქ აღებულია მხოლოდ პირველი ასოები ორივე სიტყვისა (Μ / Θ).

ტექსტის მიხედვით გამოსახული ფეხშიშველა შარავანდედიანი მამაკაცი არის იოანე ნათლისმცემელი.

კაბენის მხატვრობის ის ფენა, რაზედაც ბერძნული წარწერებია, ძირითადად XII-XIII სს-ით თარიღდება. შესაბამისად, ბერძნული წარწერაც ამ დროისაა. რაიმე საგანგებო თავისებურება დამწერლობის თვალსაზრისით ამ წარწერას არ გაჩნია, მაგრამ იგი გვიანშუა საუკუნეების წარწერებთან შედარებით უფრო ადრეული ჩანს.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 203 თინათინ ყაუხჩიშვილი, ბერძნული წარწერები საქართველოში, 199-200

ფოტო