ხობის ღვთისმშობლის ხატი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ხატი
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
ხობის ღვთისმშობლის ეკლესია
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ხობი
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ხობის ღვთისმშობლის ხატი, ქართული ხელობისაა, ირგვლივ, ჩარჩოზე მედალიონებით, რომლებზედაც ქართული წარწერებია. ხატის ქვედა არშიაზე არის ჭედური ქართული ასომთავრული წარწერა ლეონ (აფხაზთა) მეფის მომხსენიებელი (ე.ი. თვით ხატი X ს-ისაა). ღვთისმშობლის შარავანდს აქეთ-იქით იყო 2 მედალიონი. ამჟამად ერთი ზედვეა (ირიბად ჩასმული), ხოლო მეორე სეიფშია დაცული. მათი დიამეტრია 3 სმ-ია. ზედ წერია, ყვითელ ფონზე წითელი მინანქრით ბერძნული ასოები. მედალიონები X ს-ითაა დათარიღებული და მიჩნეულია ქართულ ნაახელავად. ხატს ზურგზეც აქვს წარწერა.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
სადიდებელი
დათარიღება
X AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

1
μ(ήτη)ρ θ(εο)ῦ
2
Ἰ(ησοῦ)ς Χ(ριστό)ς

დიპლომატიური

1
ΜΡΘΥ
2
ΙΣΧΣ

თარგმანი

დედა ღმრთისა

იესუ ქრისტე ძლევაჲ

კომენტარი

ექ. თაყაიშვილს ამ ხატთან დაკავშირებით მოაქვს ბერძნული წარწერა ΓΡΕΠΚΟΟC, რაც ახლა აღარ იკითხება. ეს უნდა იყოს ღვთისმშობლის ეპითეტი: γοργοϋπήκοος - მალიადმორჩილი (ასეთივე ეპითეტი არის ადიშის ხატზედაც. ხელოვნებათმცოდნეთ მიაჩნიათ, რომ ეს ხატი არის "ღვთისმშობლი მოწყალე" (eleusa). შდრ. ლ. ხუსკივაძე... 84 (და მაშასადამე, არა "მალიადმორჩილი").

შემორჩენილ ბერძნულ წარწერათა დათარიღება ქართული წარწერისა და მინანქართა მხატვრული ანალიზის მიხედვით ხდება. ბერძნული ეპიგრაფიკულ-პალეოგრაფიული მონაცემები მხარს უჭერს ამ დათარიღებას.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 286-287 თინათინ ყაუხჩიშვილი, ბერძნული წარწერები საქართველოში, 275-276 ექ. თაყაიშვილი, არხეოლოგიური მოგზაურობანი და შენიშვნანი, 140

ფოტო