ბორჯომის ხეობა. ლიკანის ღმრთისმშობლის ეკლესია

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
მუქი ნაცრისფერი ქვა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ბორჯომის ხეობა. ლიკანის ღმრთისმშობლის ეკლესია ბორჯომის ხეობა. ლიკანის ღმრთისმშობლის ეკლესია
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
50 106
ზომა
H. 106,W. ,
ასოთა სიმაღლე
2.5X2
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარწერა ნუსხურით არის შესრულებული,ასომთავრული ასოებით. წარწერის განკვეთილობის ნიშნებად გამოყენებულია წერტილი, ორწერტილი ან სამწერტილი თითქმის ყოველი სიტყვის შემდგომ; ქარაგმად ნახმარია სწორი განივი ხაზი. 10X2.5 2.5X2
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
XVI AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ღ(მრ)თისმშობ(ე)ლმა სა(მ)რეკლო მეფეთ(მე)ფისა ად(ღეგ)რ(ძელე)

დიპლომატიური

ႶႧႨႱႫႸႭႡႪႫႠ ႱႠႰႤႩႪႭ ႫႤႴႤႧႴႨႱႠ ႠႣႰ

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა კლიმატური პირობების გამო გადარეცხილია, რის გამოც წარწერის გარკვეული გრაფემები ან ცუდად განირჩევა ან საერთოდ არ იკითხება. განსაკუთრებით დაზიანებულია წარწერის ბოლო ნაწილი.

გამოცემები

    თამაზ გოგოლაძე,თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი,102-1061987 ვახტანგ ბერიძე, სამცხის ხუროთმოძღვრება XIII-XVI საუკუნეებში ,217-2181955 ვლადიმერ აბულაძე, ბორჯომის ხეობის წარსული და აწმყო,52,53 1983 სერგი მაკალათია, ბორჯომის ხეობა,16-181987

ფოტო