ხცისის ანანია მთავარეპისკოპოსისეული საამშენებლო წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
აღმოსავლეთ ფასადი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა ამოკვეთილია აღმოსავლეთ კედელზე
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოკვეთილი ასომთავრული წარწერა.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
საამშენებლო
დათარიღება
1002
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

სახელითა ღ(მრ)თ(ი)ს(აი)თა მე გლ(ა)ხ(ა)კ-
მ(ა)ნ ანან(ი)ა ვიწყე შენ(ე)ბ(ა)დ
წ(მინდ)ასა ამ(ა)ს ეკლესიასა სა-
ყოფელსა წ(მინდ)ა(ი)სა ნ(ა)თლ(ი)სმცე-
5მელის(ა)სა ს(ა)ლ(ო)ც(ა)ვ(ა)დ ად(იდე)ნ ღ(მერთმა)ნ
ძლ(იე)რისა ბ(ა)გრ(ა)ტ აფხ(ა)ზთა და
ქ(ა)რთვ(ე)ლთა მ(ე)ფისა და კჳრ(ა)-
პალატისა და ძისა მა-
თისა გ(იორგ)ი უფლისწ(უ)ლისა და
10მ(ე)ფისა ჩ(უე)ნისა და სახსრა
დ ც(ო)დვ(ი)ლისა ს(უ)ლისა ჩ(ე)მისათ(ვი)ს
და მოს(ა)ხს(ე)ნ(ე)ბლ(ა)დ ს(უ)ლისა მშ(ო)ბ(ე)ლთა
და მ(ა)მ(ა)თა ჩ(ე)მთათ(ვი)ს ქრ(ო)ნ(ი)კ(ო)ნ იყჳ სკბ

დიპლომატიური

ႱႠႾႤႪႨႧႠ ႶႧႱႧႠ ႫႤ ႢႪႾႩ
ႫႬ ႠႬႠႬႠ ႥႨႼႷႤ ႸႤႬႡႣ
ႼႠႱႠ ႠႫႱ ႤႩႪႤႱႨႠႱႠ ႱႠ
ႷႭႴႤႪႱႠ ႼႠႱႠ ႬႧႪႱႫႺႤ
5ႫႤႪႨႱႱႠ ႱႪႺႥႣ ႠႣႬ ႶႬ
ႻႪႰႨႱႠ ႡႢႰႲ ႠႴႾႦႧႠ ႣႠ
ႵႰႧႥႪႧႠ ႫႴႨႱႠ ႣႠ ႩჃႰ
ႮႠႪႠႲႨႱႠ ႣႠ ႻႨႱႠ ႫႠ
ႧႨႱႠ ႢႨ ႳႴႪႨႱႼႪႨႱႠ ႣႠ
10ႫႴႨႱႠ ႹႬႨႱႠ ႣႠ ႱႠႾႱႰႠ
Ⴃ ႺႣႥႪႨႱႠ ႱႪႨႱႠ ႹႫႨႱႠႧႱ
ႣႠ ႫႭႱႾႱႬႡႪႣ ႱႪႨႱႠ ႫႸႡႪႧႠ
ႣႠ ႫႫႧႠ ႹႫႧႠႧႱ ႵႰႬႩႬ ႨႷჃ ႱႩႡ

თარგმანი

კომენტარი

გამოცემები

    გიორგი ჩუბინაშვილი, ხცისის წარწერები

ფოტო