ბიბლიოგრაფიავალერი სილოგავა, ახალი ეპიგრაფიკული მასალა სამცხე-ჯავახეთის ისტორიულ მუზეუმში, თსუ მესხეთის ფილიალი, შრომები, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია, I, ახალციხე-თბილისი, 2006